உழவு

குறட் பாக்கள் (Kuratpaakal)

குறள் #1031
உலகம் முன்னேறினாலும் உழவுக்குப் பின்னே துயரப்
பட்டாலும் உழவே தலைத் தொழில்.

Tamil Transliteration
Suzhandrumerp Pinnadhu Ulakam Adhanaal
Uzhandhum Uzhave Thalai.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1032
உழ அஞ்சி ஓடுவாரைத் தாங்குதலால் உழவரே
எல்லார்க்கும் அச்சாணி ஆவர்.

Tamil Transliteration
Uzhuvaar Ulakaththaarkku Aaniaq Thaatraadhu
Ezhuvaarai Ellaam Poruththu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1033
உழுது உண்டு வாழ்பவரே உரிமையாளர்; பிறரெல்லாம்
உழவரைத்தொழும் அடிமைகள்

Tamil Transliteration
Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmar Rellaam
Thozhudhuntu Pinsel Pavar.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1034
நெற்கதிரின் நிழலில் வாழும் உழவர்கள் பலரையும் தம்
அரசனுக்குக் கீழ்ப்ப டுத்துவர்

Tamil Transliteration
Palakutai Neezhalum Thangutaikkeezhk Kaanpar
Alakutai Neezha Lavar.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1035
உழுதுண்ணும் உழவர் பிச்சை எடுக்கார்;
பிச்சைக்காரர்களுக்கு ஒளிக்காது கொடுப்பர்.

Tamil Transliteration
Iravaar Irappaarkkondru Eevar Karavaadhu
Kaiseydhoon Maalai Yavar.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1036
உழவர்கள் வேலைநிறுத்தம் செய்வாராயின் துறவிகட்கும்
பற்றுக்கோடு இல்லை.

Tamil Transliteration
Uzhavinaar Kaimmatangin Illai Vizhaivadhooum
Vittemen Paarkkum Nilai.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1037
பலப்புழுதியைக் காற்புழுதியாகக் காயவிடின் பிடியளவு
உரமின்றியும் நிலம் நன்கு விளையும்.

Tamil Transliteration
Thotippuzhudhi Kaqsaa Unakkin Pitiththeruvum
Ventaadhu Saalap Patum.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1038
உழுதல் உரமிடல் களைபறித்தல் நீர்பாய்ச்சல் காத்தல்
ஒன்றைவிட ஒன்று நல்லது.

Tamil Transliteration
Erinum Nandraal Eruvitudhal Kattapin
Neerinum Nandradhan Kaappu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1039
உடையவன் வயலுக்கு நாளும் போகாதிருப்பின் வயல்
மனைவிபோலப் பிணங்கி வாடும்

Tamil Transliteration
Sellaan Kizhavan Iruppin Nilampulandhu
Illaalin Ooti Vitum.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1040
ஏழை என்று சோம்பியிருப்பாரைக் கண்டால் நிலமகள்
சிரிப்பாள்.

Tamil Transliteration
Ilamendru Asaii Iruppaaraik Kaanin
Nilamennum Nallaal Nakum.

மேலதிக விளக்கங்கள்
🡱