கயமை (கீழ்மை )

குறட் பாக்கள் (Kuratpaakal)

குறள் #1071
கயவர் மக்கள் போன்றே இருப்பர்; அன்ன
வடிவொற்றுமையை யாம் கண்டதில்லை.

Tamil Transliteration
Makkale Polvar Kayavar Avaranna
Oppaari Yaanganta Thil.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1072
மெய்யறிஞர் போலக் கயவரும் மகிழ்வுடையர்; ஏன்?
மனத்தில் எதற்கும் கவலைப் படார்.

Tamil Transliteration
Nandrari Vaarir Kayavar Thiruvutaiyar
Nenjaththu Avalam Ilar.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1073
கயவர்கள் அரசர் போன்றவர்கள் ; ஏன்? தாம்
விரும்பியபடியே நடப்பார்கள்.

Tamil Transliteration
Thevar Anaiyar Kayavar Avarundhaam
Mevana Seydhozhuka Laan.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1074
கயவர் தம்மினும் இழிந்தவரைக் கண்டால் அவரால்
போற்றப்பட்டு இறுமாப்பர்.

Tamil Transliteration
Akappatti Aavaaraik Kaanin Avarin
Mikappattuch Chemmaakkum Keezh.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1075
அச்சமே கயவர்களின் இயல்பு: புகழாசை இருந்தால் சிறிது
இருக்கலாம்

Tamil Transliteration
Achchame Keezhkaladhu Aasaaram Echcham
Avaavuntel Untaam Siridhu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1076
கயவர் அறிவிக்கும் பறைபோல்வர்: ஏன்?
மறைச்செய்தியைப் பிறரிடம் போய்க்கூறுவர்.

Tamil Transliteration
Araiparai Annar Kayavardhaam Ketta
Maraipirarkku Uyththuraikka Laan.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1077
பல்லை உடைக்கும் கொடுங்கையர்க்கு அன்றிக் கயவர்கள்
எச்சிற்கையும் உதறமாட்டார்கள்.

Tamil Transliteration
Eerngai Vidhiraar Kayavar Kotirutaikkum
Koonkaiyar Allaa Thavarkku.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1078
சொன்ன அளவிலே பயன்செய்வர் மேலோர்; கரும்பு போல்
நசுக்கின் பயன்செய்வர் கீழோர்.

Tamil Transliteration
Sollap Payanpatuvar Saandror Karumpupol
Kollap Payanpatum Keezh.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1079
உண்டு உடுத்து நடப்பதைக் கண்டாலே அவர்கள் மேல்
குற்றஞ் சுமத்துவான் கயவன்.

Tamil Transliteration
Utuppadhooum Unpadhooum Kaanin Pirarmel
Vatukkaana Vatraakum Keezh.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #1080
எதற்குத் தகுதி கயவர்? ஏதும் கிடைப்பின் விரைந்து தன்
மானத்தை விற்கத் தகுதி

Tamil Transliteration
Etrir Kuriyar Kayavarondru Utrakkaal
Vitrarku Uriyar Viraindhu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
🡱