நாடு

குறட் பாக்கள் (Kuratpaakal)

குறள் : #731 #732 #733 #734 #735 #736 #737 #738 #739 #740
குறள் #731
குறையாத விளைச்சலும் நடுநிலைமை யாளரும் சோர்விலாத
வணிகரும் உடையது நாடு.

Tamil Transliteration
Thallaa Vilaiyulum Thakkaarum Thaazhvilaach
Chelvarum Servadhu Naatu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #732
பொருட் பெருக்கத்தால் விரும்பத் தக்கதும் கேடின்றி மிக
விளைவதும் நாடு.

Tamil Transliteration
Perumporulaal Pettakka Thaaki Arungettaal
Aatra Vilaivadhu Naatu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #733
வரும் சுமையெல்லாம் தாங்கி அரசனுக்கு வரியெல்லாம்
கொடுப்பதுவே நாடு.

Tamil Transliteration
Poraiyorungu Melvarungaal Thaangi Iraivarku
Iraiyorungu Nervadhu Naatu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #734
தீராப்பசியும் தீராநோயும் தீராப்பகையும் இல்லாது நடப்பதுவே
நாடு.

Tamil Transliteration
Urupasiyum Ovaap Piniyum Serupakaiyum
Seraa Thiyalvadhu Naatu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #735
பலகட்சி, உட்பகை, அரசினை ஆட்டும் காலிக் கூட்டம்
இல்லாததே நாடு.

Tamil Transliteration
Palkuzhuvum Paazhseyyum Utpakaiyum Vendhalaikkum
Kolkurumpum Illadhu Naatu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #736
கேடறியாது கெட்டாலும் வளங்குறையாது என்ற நாடே
தலையான நாடு.

Tamil Transliteration
Ketariyaak Ketta Itaththum Valangundraa
Naatenpa Naattin Thalai.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #737
அகழியும் வாய்ப்பான மலையும் அருவியும் வன்மதிலும்
நாட்டின் உறுப்புக்கள்.

Tamil Transliteration
Irupunalum Vaaindha Malaiyum Varupunalum
Vallaranum Naattirku Uruppu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #738
நோயின்மை செல்வம் விளைச்சல் இன்பம் காவல் ஐந்தும்
நாட்டிற்கு அணி என்பர்.

Tamil Transliteration
Piniyinmai Selvam Vilaivinpam Emam
Aniyenpa Naattiv Vaindhu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #739
தன்னிறைவுடைய வளநாடே உரிமை நாடு; பிறநாட்டை
எதிர் நோக்கும் நாடு நாடன்று.

Tamil Transliteration
Naatenpa Naataa Valaththana Naatalla
Naata Valandharu Naatu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #740
மேலைச் சிறப்பெல்லாம் இருந்தும் பயனில்லை நல்லாட்சி
இல்லாத நாடு.

Tamil Transliteration
Aangamai Veydhiyak Kannum Payamindre
Vendhamai Villaadha Naatu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
🡱