பொருள் செயல்வகை

குறட் பாக்கள் (Kuratpaakal)

குறள் : #751 #752 #753 #754 #755 #756 #757 #758 #759 #760
குறள் #751
மதிப்பு இல்லாதவரையும் மதிப்பு உடையராகச் செய்யும்
செல்வமே சிறந்த செல்வம்.

Tamil Transliteration
Porulal Lavaraip Porulaakach Cheyyum
Porulalladhu Illai Porul.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #752
செல்வம் இல்லாதவரை எல்லோரும் இகழ்வர்;
உடையவரை எல்லோரும் சிறப்புச் செய்வர்.

Tamil Transliteration
Illaarai Ellaarum Elluvar Selvarai
Ellaarum Seyvar Sirappu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #753
செல்வம் என்னும் அழியா ஒளி எவ்விடமும் சென்று
இருளை ஓட்டும்.

Tamil Transliteration
Porulennum Poiyaa Vilakkam Irularukkum
Enniya Theyaththuch Chendru.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #754
நெறியோடு குற்றமின்றி ஈட்டிய பொருள் அறமும் தரும்;
இன்பமும் தரும்.

Tamil Transliteration
Araneenum Inpamum Eenum Thiranarindhu
Theedhindri Vandha Porul.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #755
அருளும் அன்பும் பொருந்தாத செல்வத்தைத் தொடாது
போகவிடுக.

Tamil Transliteration
Arulotum Anpotum Vaaraap Porulaakkam
Pullaar Purala Vital.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #756
வரியும் சுங்கமும் பகைவரின் திறையும் அரசனுக்கு
வருவாய்ப் பொருளாம்.

Tamil Transliteration
Uruporulum Ulku Porulumdhan Onnaarth
Theruporulum Vendhan Porul.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #757
அன்புத் தாய் பெற்ற அருட்குழந்தை செல்வத் தாதியால்
வளரும்.

Tamil Transliteration
Arulennum Anpeen Kuzhavi Porulennum
Selvach Cheviliyaal Untu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #758
கையிற் பொருள் வைத்துக் காரியம் செய்தல் மலையேறி
யானைப்போரைப் பார்ப்பது போலாம்.

Tamil Transliteration
Kundreri Yaanaip Por Kantatraal Thankaiththondru
Untaakach Cheyvaan Vinai.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #759
ஈட்டுக பொருளை ; எதிரியின் இறுமாப்பை அறுக்கும் கருவி
அதுபோல் வேறில்லை .

Tamil Transliteration
Seyka Porulaich Cherunar Serukkarukkum
Eqkadhanir Kooriya Thil.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #760
சிறந்த பொருளைத் திரளாக ஈட்டியவர்க்கு அறமும்
இன்பமும் எளிதிற் கிடைக்கும்.

Tamil Transliteration
Onporul Kaazhppa Iyatriyaarkku Enporul
Enai Irantum Orungu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
🡱