வெருவந்த செய்யாமை

குறட் பாக்கள் (Kuratpaakal)

குறள் : #561 #562 #563 #564 #565 #566 #567 #568 #569 #570
குறள் #561
தக்கபடி ஆய்ந்து மேலும் குற்றம் செய்யாவாறு பொருந்தத்
தண்டிப்பவனே வேந்தன்.

Tamil Transliteration
Thakkaangu Naatith Thalaichchellaa Vannaththaal
Oththaangu Oruppadhu Vendhu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #562
நெடுநாள் ஆக்கம் நிலைக்க விரும்புபவர் வன்மையாக ஓங்கி
மெல்ல அடிப்பாராக.

Tamil Transliteration
Katidhochchi Mella Erika Netidhaakkam
Neengaamai Ventu Pavar.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #563
குடிகளை மிரட்டும் கொடிய வேந்தன் கட்டாயம் விரைந்து
அழிவான்.

Tamil Transliteration
Veruvandha Seydhozhukum Vengola Naayin
Oruvandham Ollaik Ketum.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #564
அரசன் கடுமையன் என்று குடிகள் கூறின் இடஞ்சுருங்கி
விரைந்து அழிவான்.

Tamil Transliteration
Iraikatiyan Endruraikkum Innaachchol Vendhan
Uraikatuki Ollaik Ketum.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #565
பார்க்க அருமையும் முகங்கடுமையும் உடையவன்
பெருஞ்செல்வம் பேய்காத்தது போலும்.

Tamil Transliteration
Arunjevvi Innaa Mukaththaan Perunjelvam
Peeykan Tannadhu Utaiththu.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #566
கண்ணிலும் சொல்லிலும் கடுமையன் ஆயின் அவன்
நெடுஞ்செல்வம் நாளாகாமல் கெடும்.

Tamil Transliteration
Katunjollan Kannilan Aayin Netunjelvam
Neetindri Aange Ketum.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #567
கடுஞ்சொல்லும் அளவுகடந்த தண்டனையும் அரசனது
படைவலியை அறுக்கும் அரம்.

Tamil Transliteration
Katumozhiyum Kaiyikandha Thantamum Vendhan
Atumuran Theykkum Aram.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #568
அரசன் அமைச்சரைக் கலந்து செய்யாது சினங்கொண்டு
செய்யின் செல்வம் சுருங்கும்.

Tamil Transliteration
Inaththaatri Ennaadha Vendhan Sinaththaatrich
Cheerir Sirukum Thiru.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #569
போர்க்காலத்துத் தீயகுடியைச் சிறையிடாத அரசன் கலங்கி
வெதும்பி அழிவான்.

Tamil Transliteration
Seruvandha Pozhdhir Siraiseyyaa Vendhan
Veruvandhu Veydhu Ketum.

மேலதிக விளக்கங்கள்
குறள் #570
கடும் ஆட்சி அரசியல் கல்லாதவரையே கவரும்; நாட்டுக்குப்
பாரம் அவ்வாட்சியே, பிறிதில்லை

Tamil Transliteration
Kallaarp Pinikkum Katungol Adhuvalladhu
Illai Nilakkup Porai.

மேலதிக விளக்கங்கள்
🡱