ஊழியல்

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1ஊழ்Oozh