களவியல்

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1தகையணங்குறுத்தல் (அழகு வருத்தல்)Thakaiyananguruththal
2குறிப்பறிதல்Kuripparidhal
3புணர்ச்சி மகிழ்தல்Punarchchimakizhdhal
4நலம் புனைந்துரைத்தல்Nalampunaindhuraiththal
5காதற் சிறப்புரைத்தல்Kaadharsirappuraiththal
6நாணுத் துறவுரைத்தல்Naanuththuravuraiththal
7அலர் அறிவுறுத்தல்Alararivuruththal