ಅಧ್ಯಾಯ: 99 - 108

chapter
NoKannadaTamil Transliteration
1ಕುಲದ ಹಿರಿಮೆKutimai
2ಮಾನMaanam
3ಹಿರಿಮೆPerumai
4ಸದ್ಭಾವನSaandraanmai
5ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದುPanputaimai
6ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದ ಸಿರಿNandriyilselvam
7ವಿನಯವಂತರಾಗಿರುವುದುNaanutaimai
8ವಂಶಪಾಲನೆಯ ಬಗೆKutiseyalvakai
9ವ್ಯವಸಾಯ (ಉಳ್ಳುವುದು)Uzhavu
10ಬಡತನNalkuravu
11ಭಿಕ್ಷಾಟನೆIravu
12ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯ ಭಯIravachcham
13ಕೀಳುತನKayamai