ಅಧ್ಯಾಯ: 109 - 118

chapter
NoKannadaTamil Transliteration
1ಕಾಮಿನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಾಧೆThakaiyananguruththal
2ಸಂಕೇತ ಪರಿಜ್ಞಾನKuripparidhal
3ಆಲಿಂಗನ ಸುಖPunarchchimakizhdhal
4ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸೆNalampunaindhuraiththal
5ಪ್ರಣಯದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಕಟಣೆKaadharsirappuraiththal
6ಲಜ್ಜಾ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದುNaanuththuravuraiththal
7ವದಂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡುವುದುAlararivuruththal