ಅಧ್ಯಾಯ: 119 - 128

chapter
NoKannadaTamil Transliteration
1ವಿರಹವನ್ನು ತಾಳದಿರುವುದುPirivaatraamai
2ವಿರಹದಿಂದ ಕೃಶವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವುದುPatarmelindhirangal
3ದುಃಖಪೂರಿತ ನೇತ್ರಗಳುKanvidhuppazhidhal
4ವಿವರ್ಣ ವೇದನೆPasapparuparuvaral
5ಏಕಾಂತ ದುಃಖThanippatarmikudhi
6ನೆನೆದವರ ಶೋಕNinaindhavarpulampal
7ಕನಸಿನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒರೆಯುವುದುKanavunilaiyuraiththal
8ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖಪಡುವುದುPozhudhukantirangal
9ಅಂಗಗಳು ಕೃಶವಾಗುವುದುUruppunalanazhidhal
10ಸ್ವಗತ ಸಂಭಾಷಣೆNenjotukilaththal
11ಸಂಯಮ ಸಡಿಲಿಕೆNiraiyazhidhal
12ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಯಸುವುದುAvarvayinvidhumpal
13ಸಂಕೇತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದುKuripparivuruththal
14ಸಮಾಗಮದ ಬಯಕೆPunarchchividhumpal
15ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಕಲಹNenjotupulaththal
16ತಿರಸ್ಕಾರPulavi
17ಕೋಪದ ಹರಿತPulavi Nunukkam
18ಪ್ರಣಯ ಕೋಪದ ಸೊಗಸುOotaluvakai