ಅಧ್ಯಾಯ: 11 - 20

chapter
NoKannadaTamil Transliteration
1ಗೃಹ ಜೀವನ ಧರ್ಮIlvaazhkkai
2ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯ ಒಳಿತುVaazhkkaith Thunainalam
3ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿಕೆPudhalvaraip Perudhal
4ಪ್ರೀತಿ ಪರತೆAnputaimai
5ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರVirundhompal
6ಸವಿಮಾತು ಅಡುವ್ದುIniyavaikooral
7ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅರಿಕೆSeynnandri Aridhal
8ಸಮದರ್ಶಿತನNatuvu Nilaimai
9ಸಂಯಮ ಸಂಪನ್ನತೆAtakkamutaimai
10ನಡತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದುOzhukkamutaimai
11ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬಯಸದಿರುವುದುPiranil Vizhaiyaamai
12ಸಹನ ಶೀಲತೆPoraiyutaimai
13ಅಸೂಯೆ ಪಡದಿರುವುದುAzhukkaaraamai
14ಲೋಭ ಪಡದಿರುವುದುVeqkaamai
15ಚಾಡಿ ಹೇಳದಿರುವುದುPurangooraamai
16ವ್ಯರ್ಥಲಾಪ ಮಾಡದ್ರುವುದುPayanila Sollaamai
17ಕೆಟ್ಟ ಕಲಸಗಳ ಭಯTheevinaiyachcham
18ಉಪಕಾರ ತಿಳುವಳಿಕೆOppuravaridhal
19ಕೂಡುಗೆEekai
20ಕೀರ್ತಿPukazh