ಅಧ್ಯಾಯ: 21 - 30

chapter
NoKannadaTamil Transliteration
1ಕರುಣೆ ತೋರುವುದುArulutaimai
2ಮಾಂಸ ತ್ಯಜ್ಯPulaanmaruththal
3ತಪಸ್ಸುThavam
4ಅನುಚಿತ ನಡೆವಳಿಕೆKootaavozhukkam
5ಕಳದಿರುವುದುKallaamai
6ನಿಜ ಹೇಳುವುದುVaaimai
7ಕೋಪ ತಾಳದಿರುವುದುVekulaamai
8ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದುInnaaseyyaamai
9ಕೊಲ್ಲದಿರುವುದುKollaamai
10ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದುNilaiyaamai
11ತೊರೆಯುವಿಕೆThuravu
12ನಿಜವನ್ನು ತಿಳಿತುವುದುMeyyunardhal
13ಆಸೆಯನ್ನು ಹರಿಯುವುದುAvaavaruththal