ಅಧ್ಯಾಯ: 39 - 48

chapter
NoKannadaTamil Transliteration
1ಅರಸನ ಹಿರಿಮೆIraimaatchi
2ಶಿಕ್ಷಣKalvi
3ಅವಿದ್ಯೆKallaamai
4ಕೇಳುವಿಕೆKelvi
5ಅರಿವುArivutaimai
6ತಪ್ಪುKutrangatidhal
7ಹಿರಿಯರ ಆಶ್ರೆಯPeriyaaraith Thunaikkotal
8ನೀಚರ ಸಹವಾಸ ಸೇರದಿರುವುದುSitrinanjeraamai
9ತಿಳಿದು ವರ್ತಿಸುವ ಬಗೆTherindhuseyalvakai
10ಬಲದ ಅರಿವುValiyaridhal
11ಕಾಲ ಪರಿಜ್ಞಾನKaalamaridhal
12ಸ್ಥಲ ಪರಿಜ್ಞಾನItanaridhal
13ಅರಿತು ನಂಬುವ ಬಗೆTherindhudhelidhal
14ಅರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸುವುದುTherindhuvinaiyaatal
15ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಆದರಿಸುವಿಕೆSutrandhazhaal
16ಮರೆಯದಿರುವಿಕೆPochchaavaamai
17ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತSengonmai
18ಕ್ರೂರಾಡಳಿತKotungonmai
19ಭೀತಿ ನಿವಾರಣೆVeruvandhaseyyaamai
20ಕರುಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿKannottam
21ಬೇಹುಗಾರಿಕೆOtraatal
22ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದುOokkamutaimai
23ಆಲಸ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆMatiyinmai
24ಪುರುಷ ಯತ್ನ ಪಡೆದಿರುವುದುAalvinaiyutaimai
25ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯItukkan Azhiyaamai