ಅಧ್ಯಾಯ: 49 - 58

chapter
NoKannadaTamil Transliteration
1ಮಂತ್ರಿ ಗುಣAmaichchu
2ಮಾತಿನ ಒಲುಮೆSolvanmai
3ಕಾರ್ಯಶುದ್ದಿVinaiththooimai
4ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರVinaiththitpam
5ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆVinaiseyalvakai
6ರಾಯಭಾರThoodhu
7ರಾಜರನ್ನು ಸೇರಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿMannaraich Cherndhozhudhal
8ಸಂಕೇತ ಪ್ರಜ್ಞೆKuripparidhal
9ಸಭಾ ಪರಿಜ್ಞಾನAvaiyaridhal
10ಸಭಾ ಕಂಪನವಿಲ್ಲದಿರುದುAvaiyanjaamai