ಸಂಕೇತ ಪರಿಜ್ಞಾನ

Verses

Holy Kural #1091
ಇವಳ (ಈ ಎಳೆವೆಣ್ಣಿನ) ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯಾದ ನೋಟವಿದೆ. ಒಂದು ಯಾತನೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು

Tamil Transliteration
Irunokku Ivalunkan Ulladhu Orunokku
Noinokkon Rannoi Marundhu.

Explanations
Holy Kural #1092
ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವ ಈ ಎಳೆವೆಣ್ಣಿನ ಕಿರು ನೋಟವು, ಸಂಭೋಗ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧಭಾಗಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

Tamil Transliteration
Kankalavu Kollum Sirunokkam Kaamaththil
Sempaakam Andru Peridhu.

Explanations
Holy Kural #1093
ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಳು; ನೋಡಿ ನಾಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು; ಅದು ಅವಳು ಪೋಷಿಸುವ ಪ್ರೇಮಲತೆಗೆ ಸುರಿದ ನೀರಿನಂತೆ.

Tamil Transliteration
Nokkinaal Nokki Irainjinaal Aqdhaval
Yaappinul Attiya Neer.

Explanations
Holy Kural #1094
ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಅವಳು ನೆಲವನ್ನು ನೋಡುವಳು; ನಾನು ನೋಡದಿರುವಾಗ (ನನ್ನನ್ನು) ನೋಡಿ ಕುಡಿನಗೆ ಸೂಸುವಳು.

Tamil Transliteration
Yaannokkum Kaalai Nilannokkum Nokkaakkaal
Thaannokki Mella Nakum.

Explanations
Holy Kural #1095
ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಅರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡಿ ನಗುವಳು.

Tamil Transliteration
Kurikkontu Nokkaamai Allaal Orukan
Sirakkaniththaal Pola Nakum.

Explanations
Holy Kural #1096
ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ (ಕುಪಿತ) ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ವೈರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಣಯ ಸಲ್ಲಾಪ ಎಂಬುದು ಒಡನೆಯೇ ತಿಳಿಯುವುದು.

Tamil Transliteration
Uraaa Thavarpol Solinum Seraaarsol
Ollai Unarap Patum.

Explanations
Holy Kural #1097
ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳೂ ಹಗೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ನೋಟವೂ ಪ್ರಣಯಿಗಳ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂಕೇತವೇ ಆಗುವುದು.

Tamil Transliteration
Seraaach Chirusollum Setraarpol Nokkum
Uraaarpondru Utraar Kurippu.

Explanations
Holy Kural #1098
ನಾನು ನೋಡುವಾಗ (ಅವಳು) ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರಳಾಗಿ ಮೈದು ನಗೆ ಸೂಸುವಳು; ಲತಾಂಗಿಯಾದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚೆಲುವು ಅರಳುವುದು.

Tamil Transliteration
Asaiyiyarku Untaantor Eeryaan Nokkap
Pasaiyinal Paiya Nakum.

Explanations
Holy Kural #1099
ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಪ್ರಣಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ.

Tamil Transliteration
Edhilaar Polap Podhunokku Nokkudhal
Kaadhalaar Kanne Ula.

Explanations
Holy Kural #1100
ಕಣ್ಣೊಡನೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿ ಒಲವು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Tamil Transliteration
Kannotu Kaninai Nokkokkin Vaaichchorkal
Enna Payanum Ila.

Explanations
🡱