ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸೆ

Verses

Holy Kural #1111
ಕೋಮಲ ಸ್ವಭಾವದ ಅನಿಚ್ಚೆ ಹೂವೇ ನೀ ಬಾಳು! ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೋಮಲೆ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಭಾವದವಳು.

Tamil Transliteration
Nanneerai Vaazhi Anichchame Ninninum
Menneeral Yaamveezh Paval.

Explanations
Holy Kural #1112
ಇವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಲವರು ಕಂಡು ಸಂತಸ ಪಡುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಹೋಲುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುವೆಯಲ್ಲ ಓ ಮನಸ್ಸೆ!

Tamil Transliteration
Malarkaanin Maiyaaththi Nenje Ivalkan
Palarkaanum Poovokkum Endru.

Explanations
Holy Kural #1113
ಬಿದಿರಿನಂಥ ತೋಳುಗಳುಳ್ಳ ಈ ಎಳೆವೆಣ್ಣಿಗೆ, ತಳಿರಿನಂಥ ಒಡಲು ಮುತ್ತಿನಂಥ ಹಲ್ಲು, ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಉಸಿರು, ಶೂಲದಂತೆ (ಚುಚುವ) ಕಾಡಿಗೆಗಣ್ಣು.

Tamil Transliteration
Murimeni Muththam Muruval Verinaatram
Velunkan Veyththo Lavatku.

Explanations
Holy Kural #1114
ಕುವಲಯ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ, ಇವಳನ್ನು ಕಂಡು “ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸರಿದೊರೆಯಾಗಲಾರೆನೆ” ಎಂದು ನಾಚಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು.

Tamil Transliteration
Kaanin Kuvalai Kavizhndhu Nilannokkum
Maanizhai Kannovvem Endru.

Explanations
Holy Kural #1115
ಈ ಚೆಲುವ ತನ್ನ ಸುಕುಮಾರತೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಕಾಂಡದೊಡನೆ ಅನಿಚ್ಚ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದುಕೊಂಡಳು ; ಅದರಿಂದ ಅವಳ ಸುಕುಮಾರ ನಡುವು ಬಾಡಿ ಸೊರಗಿತು. ಅದರಿಂದ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯವು ಮೊಳಗಲಿಲ್ಲ.

Tamil Transliteration
Anichchappook Kaalkalaiyaal Peydhaal Nukappirku
Nalla Pataaa Parai.

Explanations
Holy Kural #1116
ಚಂದ್ರನನ್ನೂ, ಈ ಎಳೆವೆಣ್ಣಿನ ಮುಖವನ್ನೂ ನಿರ್ಣಾಯಿಸಲಾರದೆ ತಾರೆಗಳು ನೆಲೆತಪ್ಪಿ ಪರಿಭ್ರಮಿತಗೊಂಡಿವೆ.

Tamil Transliteration
Madhiyum Matandhai Mukanum Ariyaa
Padhiyin Kalangiya Meen.

Explanations
Holy Kural #1117
ಮೊದಲು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗುವ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳಂಕವುಂಟೆ?

Tamil Transliteration
Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup Pola
Maruvunto Maadhar Mukaththu.

Explanations
Holy Kural #1118
ಚಂದ್ರನೇ, ನೀನು ವರ್ಧಿಸು! ಈ ಬೆಡಗಿಯ ಮುಖದಂತೆ ನೀನೂ ಬೆಳಗಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ನೀನೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗುವೆ.

Tamil Transliteration
Maadhar Mukampol Olivita Vallaiyel
Kaadhalai Vaazhi Madhi.

Explanations
Holy Kural #1119
ಓ ಚಂದ್ರನೇ, ಅಲರನೇತ್ರಯಾದ ಈ ಎಳೆವೆಣ್ಣಿನ ಮುಖವನ್ನು ನೀನು ಹೋಲಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಇತರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ವದನವು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸರಾಗಿರಲಿ

Tamil Transliteration
Malaranna Kannaal Mukamoththi Yaayin
Palarkaanath Thondral Madhi.

Explanations
Holy Kural #1120
ಈ ಕೋಮಲೆಯ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಚ್ಚ ಹೂವೂ, ಹಂಸತೊಲಿಕವೂ ನೆರುಂಜೆ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಇವೆ.

Tamil Transliteration
Anichchamum Annaththin Thooviyum Maadhar
Atikku Nerunjip Pazham.

Explanations
🡱