അജ്ഞത

Verses

Holy Kural #841
ഉലകത്തിലില്ലായ്മകളേറെയുണ്ട റിവില്ലായ്മ
കൊടിയതായ്ക്കാണും മറ്റില്ലായ്മകൾ ലഘുവായിടും

Tamil Transliteration
Arivinmai Inmaiyul Inmai Piridhinmai
Inmaiyaa Vaiyaa Thulaku.

Explanations
Holy Kural #842
അജ്ഞൻ പുർണ്ണമനസ്സോടെ ദാനമായൊന്നു നൽകുകിൽ
സ്വീകർത്താവിൻറെ സൽക്കർമ്മ പുണ്യത്താൽ സംഭവിച്ചതാം

Tamil Transliteration
Arivilaan Nenjuvandhu Eedhal Piridhiyaadhum
Illai Peruvaan Thavam.

Explanations
Holy Kural #843
അജ്ഞാനത്താൽ സ്വയം ചെയ്യുമനർത്ഥങ്ങൾ നിരൂപിക്കിൽ
ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നശത്രുക്കൾ ചെയ്‍വതേക്കാൾ കടുപ്പമാം

Tamil Transliteration
Arivilaar Thaandhammaip Peezhikkum Peezhai
Seruvaarkkum Seydhal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #844
ഞാനെല്ലാമറിയുന്നോനെന്നൊരുവൻ കരുതീടുകിൽ
ആപത്തിന്നിടയാക്കുമാമജ്ഞാനമവിവേകമാം

Tamil Transliteration
Venmai Enappatuva Thiyaadhenin Onmai
Utaiyamyaam Ennum Serukku.

Explanations
Holy Kural #845
അറിവില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളറിയാമെന്ന് ഭാവിക്കിൽ
അറിയുന്നവയിൽ കൂടി വിശ്വാസം നഷ്ടമായിടും

Tamil Transliteration
Kallaadha Merkon Tozhukal Kasatara
Valladhooum Aiyam Tharum.

Explanations
Holy Kural #846
സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ ബോധിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കണം
മറയ്ക്കുന്നതിനാൽ പോമോ അംഗവൈകല്യമാടയാൽ

Tamil Transliteration
Atram Maraiththalo Pullarivu Thamvayin
Kutram Maraiyaa Vazhi.

Explanations
Holy Kural #847
ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാലുമാചരിക്കാതിരിക്കുകിൽ
അജ്ഞാനത്താൽ തപിക്കുന്ന പാപിക്കുസമമായിടും

Tamil Transliteration
Arumarai Sorum Arivilaan Seyyum
Perumirai Thaane Thanakku.

Explanations
Holy Kural #848
വിജ്ഞർ വിചനമേൽക്കാനോ സ്വയമറിഞ്ഞു ചെയ്‌വാനോ
പ്രാപ്തനല്ലാത്തവൻ ജീവകാലം ഭൂമിക്ക് ഭാരമാം

Tamil Transliteration
Evavum Seykalaan Thaandheraan Avvuyir
Poom Alavumor Noi.

Explanations
Holy Kural #849
അജ്ഞന്ന് വിദ്യയോതുന്ന വിജ്ഞൻ മാറിടുമജ്ഞനായ്
അജ്ഞൻ തന്നന്ധകാരത്തിൽ വിജ്ഞഭാവം നടിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan Kaanaadhaan
Kantaanaam Thaankanta Vaaru.

Explanations
Holy Kural #850
ഉണ്ടെന്ന് ലോകർ ചൊല്ലുന്നതില്ലെന്ന് പറയും ഭോഷൻ
അലഞ്ഞുതിരിയാറുള്ള പ്രേതമായ് കരുതപ്പെടും

Tamil Transliteration
Ulakaththaar Untenpadhu Illenpaan Vaiyaththu
Alakaiyaa Vaikkap Patum.

Explanations
🡱