അപവാദം

Verses

Holy Kural #1141
പ്രേമത്താൽ പഴികേൾക്കുമ്പോൾ കാമിനിയെയണഞ്ഞപോൽ
ഉയിർനിർവൃതി കൊള്ളുന്നു; ഭാഗ്യം! ലോകമറിഞ്ഞിടാ

Tamil Transliteration
Alarezha Aaruyir Na?rkum Adhanaip
Palarariyaar Paakkiyath Thaal.

Explanations
Holy Kural #1142
പൂമിഴിയിൻ സുഭഗത്വമറിയാപൂരവാസികൾ
അപവാദപ്രചാരത്താൽ ഞങ്ങൾക്കുതവി നൽകിനാർ

Tamil Transliteration
Malaranna Kannaal Arumai Ariyaadhu
Alaremakku Eendhadhiv Voor.

Explanations
Holy Kural #1143
നാട്ടിൽപ്പരന്ന ദുഷ്കീർത്തി നന്മയേകുന്നു നമ്മളിൽ
അണയാതെ പുണർന്നുള്ള സംതൃപ്തിയടയുന്നു നാം

Tamil Transliteration
Uraaadho Oorarindha Kelavai Adhanaip
Peraaadhu Petranna Neerththu.

Explanations
Holy Kural #1144
ജനങ്ങൾ പഴിചൊല്ലുമ്പോൾ പ്രേമം ശക്തിവരിക്കയായ്
പഴിനാട്ടിൽ പരക്കാഞ്ഞാലുണ്ടാവില്ലിത്ര തീവ്രത

Tamil Transliteration
Kavvaiyaal Kavvidhu Kaamam Adhuvindrel
Thavvennum Thanmai Izhandhu.

Explanations
Holy Kural #1145
പഴികൂറലേറും തോറുമുഗ്രമാകുന്നു പ്രേമവും
മദ്യത്തിൽ മോഹമേറുന്നു മയക്കം പതിവാക്കുകിൽ

Tamil Transliteration
Kaliththorum Kalluntal Vettatraal Kaamam
Velippatun Thorum Inidhu.

Explanations
Holy Kural #1146
ദർശനം പ്രേമികൾതമ്മിലൊരുനാൾ മാത്രമാകിലും
ലോകവ്യാപകമായ് വാർത്ത; രാഹുചന്ദ്രനെയേറ്റപോൽ

Tamil Transliteration
Kantadhu Mannum Orunaal Alarmannum
Thingalaip Paampukon Tatru.

Explanations
Holy Kural #1147
പ്രേമനോവാം ലതാനന്നായ് വളർന്നീടുന്നു ശക്തമായ്;
കിംവദന്തി വളം തന്നെ മാതൃശാസന നീരുമാം

Tamil Transliteration
Ooravar Kelavai Eruvaaka Annaisol
Neeraaka Neelumin Noi.

Explanations
Holy Kural #1148
പഴിയാലുഗ്രമാം പ്രേമമടക്കാമെന്ന ധാരണ
ജ്വലിക്കുമഗ്നിയിൽനെയ്‌പാർന്നണക്കുന്നത് പോലെയാം

Tamil Transliteration
Neyyaal Erinudhuppem Endratraal Kelavaiyaal
Kaamam Nudhuppem Enal.

Explanations
Holy Kural #1149
ധൈര്യം നൽകിത്തുണച്ചോരിൽ പലരും കൈവെടിഞ്ഞപിൻ
നാട്ടുകാർ പഴിചൊല്ലീടിലെന്തിനായ് ലജ്ജ തോന്നണം?

Tamil Transliteration
Alarnaana Olvadho Anjalompu Endraar
Palarnaana Neeththak Katai.

Explanations
Holy Kural #1150
നാം നിനച്ചത് പോൽത്തന്നെയപവാദം പ്രചാരമായ്
ഇച്ഛപോൽ ചെയ്തിടാമനുകൂലമാം സ്ഥിതിയാകയാൽ

Tamil Transliteration
Thaamventin Nalkuvar Kaadhalar Yaamventum
Kelavai Etukkumiv Voor.

Explanations
🡱