അഭിമാനം

Verses

Holy Kural #961
ശ്രേഷ്ഠമാം കാര്യമായാലും അപരിഹാര്യമായാലും
കുലമേന്മക്ക് ചേരാത്ത കർമ്മങ്ങളൊഴിവാക്കണം

Tamil Transliteration
Indri Amaiyaach Chirappina Aayinum
Kundra Varupa Vital.

Explanations
Holy Kural #962
കീർത്തിയോടഭിമാനങ്ങൾ നേടും വഴിയിലാകിലും
കുലത്തിന്നിഴിവേകുന്ന കാര്യം പരിത്യജിക്കണം

Tamil Transliteration
Seerinum Seeralla Seyyaare Seerotu
Peraanmai Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #963
സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ളപ്പോൾ വിനയാന്വിതനാവണം
ക്ഷാമകാലം ഭവിച്ചെന്നാൽ മാന്യത നിലനിർത്തണം

Tamil Transliteration
Perukkaththu Ventum Panidhal Siriya
Surukkaththu Ventum Uyarvu.

Explanations
Holy Kural #964
മാന്യരായുള്ളവർ സ്ഥാനം വിട്ടുതാഴെപ്പതിക്കുകിൽ
തലയിൽ നിന്നുതിർന്നുള്ള രോമം പോൽ കരുതപ്പെടും

Tamil Transliteration
Thalaiyin Izhindha Mayiranaiyar Maandhar
Nilaiyin Izhindhak Katai.

Explanations
Holy Kural #965
പർവ്വതം പോലുയരത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടെന്നാകിലും
കുന്നിയോളം പിഴച്ചെന്നാൽ പതനം സംഭവിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Kundrin Anaiyaarum Kundruvar Kundruva
Kundri Anaiya Seyin.

Explanations
Holy Kural #966
മതിക്കാത്തവർ പിമ്പേ പോയാശ്രയിച്ചാൽ പുകഴ് വരാ;
പരത്തിൻ പുണ്യവും ലഭ്യമല്ലാ, ജീവിപ്പതെന്തിനായ്?

Tamil Transliteration
Pukazhindraal Puththelnaattu Uyyaadhaal Enmatru
Ikazhvaarpin Sendru Nilai.

Explanations
Holy Kural #967
പെരും ഭാവനയുള്ളോരെയാശ്രയിക്കാൻ മടിക്കയാൽ
മാനിനായ് സ്വതന്ത്രനായന്തരിക്കുന്നതുത്തമം

Tamil Transliteration
Ottaarpin Sendroruvan Vaazhdhala?n Annilaiye
Kettaan Enappatudhal Nandru.

Explanations
Holy Kural #968
മാനഹാനി സഹിച്ചും കൊണ്ടുടലിൻ രക്ഷചെയ്യുകിൽ
ഫലമറ്റ ശരീരത്താൽ മൃത്യു രക്ഷ ലഭിക്കുമോ?

Tamil Transliteration
Marundhomatru Oonompum Vaazhkkai Perundhakaimai
Peetazhiya Vandha Itaththu.

Explanations
Holy Kural #969
രോമം പോയാല മരിക്കുന്ന ഗൗരിമാൻ പോലെയുള്ളവർ
മാനഹാനി ഭവിക്കുമ്പോൾ മരണം പുൽകിടുന്നതാം

Tamil Transliteration
Mayirneeppin Vaazhaak Kavarimaa Annaar
Uyirneeppar Maanam Varin.

Explanations
Holy Kural #970
അഭിമാന ക്ഷയത്തിങ്കൽ മരണം സ്വീകരിപ്പവർ
കാണിക്കും പുരുഷത്വത്തെ ലോകമെന്നും പുകഴ്ത്തിടും

Tamil Transliteration
Ilivarin Vaazhaadha Maanam Utaiyaar
Olidhozhudhu Eththum Ulaku.

Explanations
🡱