ആക്രമണം

Verses

Holy Kural #671
തീരുമാനം എടുക്കും മുൻ ഗാഢമായ് ചിന്ത ചെയ്യണം
തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ വൈകിക്കുന്നത് ദോഷമാം

Tamil Transliteration
Soozhchchi Mutivu Thuniveydhal Aththunivu
Thaazhchchiyul Thangudhal Theedhu.

Explanations
Holy Kural #672
ധൃതിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സാവകാശം നടത്തലാം
അതിവേഗം നടത്തേണമടിയന്തിരമായവ

Tamil Transliteration
Thoonguka Thoongich Cheyarpaala Thoongarka
Thoongaadhu Seyyum Vinai.

Explanations
Holy Kural #673
മുന്നേറ്റത്തിന് കൈയ്യേറ്റമവശ്യമെങ്കിൽ ചെയ്യലാം
സന്ദർഭോചിതമായ് മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലാം

Tamil Transliteration
Ollumvaa Yellaam Vinainandre Ollaakkaal
Sellumvaai Nokkich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #674
കെട്ടടങ്ങാത്ത ശത്രുത്വമാക്രമണപൂർണ്ണവും;
അഗ്നിപുഞ്ജസമം രണ്ടും ഭാവിയിൽ നാശഹേതുവാം

Tamil Transliteration
Vinaipakai Endrirantin Echcham Ninaiyungaal
Theeyechcham Polath Therum.

Explanations
Holy Kural #675
ശക്തിയും, ധനവും, കാലം, ലക്ഷ്യം നേടേണ്ട രീതിയും,
സ്ഥലത്തോടഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ കണിശം നിർണ്ണയിക്കണം

Tamil Transliteration
Porulkaruvi Kaalam Vinaiyitanotu Aindhum
Iruldheera Ennich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #676
കാര്യത്തിൻ കഴിവും, വന്നു ചേരും പ്രതിബന്ധങ്ങളും,
അന്ത്യത്തിലുണ്ടാവും നേട്ടമെല്ലാം ചിന്തിച്ചു ചെയ്യണം

Tamil Transliteration
Mutivum Itaiyoorum Mutriyaangu Eydhum
Patupayanum Paarththuch Cheyal.

Explanations
Holy Kural #677
തൽക്കർമ്മം മുമ്പേ ചെയ്തു ശീലമുള്ള ജനങ്ങളെ
ബന്ധിച്ചനുഭവം പങ്കിട്ടറിയൽ ജയഹേതുവാം

Tamil Transliteration
Seyvinai Seyvaan Seyanmurai Avvinai
Ullarivaan Ullam Kolal.

Explanations
Holy Kural #678
കർമ്മപരിചയത്താലേ മറ്റുകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലാം
ഗജത്തെപ്പിടികൂടാനായ് ഗജങ്ങളുപയുക്തമാം

Tamil Transliteration
Vinaiyaan Vinaiyaakkik Kotal Nanaikavul
Yaanaiyaal Yaanaiyaath Thatru.

Explanations
Holy Kural #679
നന്മകൾ സ്വജനത്തിനായ് ചെയ്യും മുന്നാലെ മുഖ്യമായ്
നയത്താൽ പകയുള്ളോരെ മിത്രമാക്കിയെടുക്കണം

Tamil Transliteration
Nattaarkku Nalla Seyalin Viraindhadhe
Ottaarai Ottik Kolal.

Explanations
Holy Kural #680
ബലഹീനൻ സ്വന്തം കക്ഷിക്കൂനം തട്ടാതിരിക്കുവാൻ
വല്ലവന്നടിമപ്പെട്ടു ശാന്തിനേടിയെടുക്കണം

Tamil Transliteration
Uraisiriyaar Ulnatungal Anjik Kuraiperin
Kolvar Periyaarp Panindhu.

Explanations
🡱