ഉത്സാഹം

Verses

Holy Kural #601
ടിയാകും തമസ്സിൻറെ നുറുങ്ങുകൾ കേറിക്കേറി
പരമ്പര സ്വഭാവത്തിൻ പ്രകാശം കെട്ടു മങ്ങിടും

Tamil Transliteration
601 Kutiyennum Kundraa Vilakkam Matiyennum
Maasoora Maaindhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #602
ജന്മം കൊണ്ട കുഡുംബത്തിൻ ശ്രേയസ്സുന്നതമാക്കുവാൻ
മടിയേ മടിയായ് കണ്ടു യത്നശീലം വരിക്കണം

Tamil Transliteration
Matiyai Matiyaa Ozhukal Kutiyaik
Kutiyaaka Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #603
നാശഹേതുകമായുള്ള മടിയേന്തുന്ന പാമരൻ
പിറന്ന കുഡുംബം തന്നേയവൻ മുന്നേ നശിച്ചു പോം

Tamil Transliteration
Matimatik Kontozhukum Pedhai Pirandha
Kutimatiyum Thanninum Mundhu.

Explanations
Holy Kural #604
മടിയാകുന്ന രോഗത്താലുത്സാഹം നഷ്ടമായവർ
കുഡുംബശ്രുതിയും കെട്ടു കുറ്റം പേറേണ്ടതായ് വരും

Tamil Transliteration
Kutimatindhu Kutram Perukum Matimatindhu
Maanta Ugnatri Lavarkku.

Explanations
Holy Kural #605
മടിയും വിസ്മൃതി നിദ്രാ വിളംബമിവനാലുമേ
നാശത്തിലാപതിക്കുന്നോർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഞ്ചിയാം

Tamil Transliteration
Netuneer Maravi Matidhuyil Naankum
Ketuneeraar Kaamak Kalan.

Explanations
Holy Kural #606
നേതാവിന്നുള്ള സമ്പത്ത് താനേ വർദ്ധിപ്പതാകിലും
മടിയാലാധനം നന്നായ് പ്രയോഗിപ്പതസാദ്ധ്യമാം

Tamil Transliteration
Patiyutaiyaar Patramaindhak Kannum Matiyutaiyaar
Maanpayan Eydhal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #607
മടിയാൽ വേല ചെയ്യാതെ ആലസ്യത്തിൽ കഴിപ്പവർ
ഉപദേശങ്ങളേൽക്കാതെ നിശ്ചയം വഴികെട്ടിടും

Tamil Transliteration
Itipurindhu Ellunj Chol Ketpar Matipurindhu
Maanta Ugnatri Lavar.

Explanations
Holy Kural #608
സൽകുലത്തിൽ പിറന്നാലും മടിവന്നാക്രമിക്കുകിൽ
പകയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ദാസനായ് ഭവിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Matimai Kutimaikkan Thangindhan Onnaarkku
Atimai Pukuththi Vitum.

Explanations
Holy Kural #609
മടിയാകുന്ന ദുർദോഷമൊഴിക്കാൻ കഴിവാകുകിൽ
തന്നിലും കുഡുംബത്തിലുമുള്ള ദോഷങ്ങൾ നീക്കലാം

Tamil Transliteration
Kutiyaanmai Yulvandha Kutram Oruvan
Matiyaanmai Maatrak Ketum.

Explanations
Holy Kural #610
അടിയാൽ ദേവനാർജ്ജിച്ച മൂന്നുലോകം മുഴുക്കെയും
മടിയില്ലാത്ത രാജാവിന്നൊരു പക്ഷേയൊതുങ്ങിടും

Tamil Transliteration
Matiyilaa Mannavan Eydhum Atiyalandhaan
Thaaaya Thellaam Orungu.

Explanations
🡱