ഉള്‍പ്പക

Verses

Holy Kural #881
സുഖദം നിഴലും തണ്ണീർ ചിലകാൽ ദ്രോഹമേകിടും
അത് പോലെ കുഡുംബക്കാർ ദ്രോഹകാരണമായിടാം

Tamil Transliteration
Nizhalneerum Innaadha Innaa Thamarneerum
Innaavaam Innaa Seyin.

Explanations
Holy Kural #882
വാളേന്തും ശത്രുവിൻ നേരേ ഭയമില്ലാതിരുന്നിടാം
ഉള്ളിൽ പകയിരിപ്പുള്ള മിത്രമേറെ ഭയാനകം

Tamil Transliteration
Vaalpola Pakaivarai Anjarka Anjuka
Kelpol Pakaivar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #883
ഉള്ളിൽ പകയിരിപ്പോരെ കാത്തുകൊൾ; വീഴ്ച പറ്റിയാൽ
കുശവൻ മൺകലം പോലേ അടിചെത്തിയടർന്നിടും

Tamil Transliteration
Utpakai Anjiththar Kaakka Ulaivitaththu
Matpakaiyin Maanath Therum.

Explanations
Holy Kural #884
മനസ്സിലമരാതുള്ള പകയോടെയിരിക്കുകിൽ
സ്വന്തക്കാരകലാനുള്ള കുറ്റങ്ങൾ നേരിടുന്നതാം

Tamil Transliteration
Manamaanaa Utpakai Thondrin Inamaanaa
Edham Palavum Tharum.

Explanations
Holy Kural #885
ഒരുത്തൻ സ്നേഹഭാവത്തിലുള്ളിൽ പകയൊതുക്കുകിൽ
മൃതിവന്നുഭവിപ്പോളം പാപങ്ങൾക്കിടയാക്കിടും

Tamil Transliteration
Uralmuraiyaan Utpakai Thondrin Iralmuraiyaan
Edham Palavum Tharum.

Explanations
Holy Kural #886
ഉറ്റവനോടൊരുത്തന്ന് പക തോന്നുന്നതാകുകിൽ
അതിനാൽ മരണം ശീഘ്രമടയാനിടയായിടും

Tamil Transliteration
Ondraamai Ondriyaar Katpatin Egngnaandrum
Pondraamai Ondral Aridhu.

Explanations
Holy Kural #887
ഗൃഹത്തിൽ പകയുണ്ടെങ്കിൽ മൂടിയുള്ളൊരളക്കുപോൽ
ബാഹ്യം ശാന്തതയാർന്നാലുമന്തരംഗം വിവിഗ്നമാം

Tamil Transliteration
Seppin Punarchchipol Kootinum Kootaadhe
Utpakai Utra Kuti.

Explanations
Holy Kural #888
പകയുൾക്കൊണ്ട ഗേഹത്തിൽ പഴകിയ പ്രതാപങ്ങൾ
തേഞ്ഞുനിഷ്പ്രഭമായിടുമയസ്സിന്നരമേറ്റപോൽ

Tamil Transliteration
Aramporudha Ponpolath Theyum Uramporudhu
Utpakai Utra Kuti.

Explanations
Holy Kural #889
എള്ളളവോളമായാലുമുള്ളിൽ പകയിരിക്കുകിൽ
കുഡുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാനതിന്ന് കഴിവായിടും

Tamil Transliteration
Etpaka Vanna Sirumaiththe Aayinum
Utpakai Ulladhaang Ketu.

Explanations
Holy Kural #890
മനപ്പൊരുത്തമില്ലാത്തോരൊന്നിച്ചുള്ളൊരു ജീവിതം
വിഷം ചീറ്റുന്ന മൂർക്കനൊത്തൊരു കൂട്ടിൽ വസിപ്പതാം

Tamil Transliteration
Utampaatu Ilaadhavar Vaazhkkai Kutangarul
Paampotu Utanurain Thatru.

Explanations
🡱