ഏകാന്തത

Verses

Holy Kural #1191
കാതലർ പതിവിൻ മേലേ പ്രേമമുള്ളവർ തന്നെയാം;
വിത്തില്ലാത്തപഴം പോലെ പൂർണ്ണമായാസ്വദിക്കലാം

Tamil Transliteration
Thaamveezhvaar Thamveezhap Petravar Petraare
Kaamaththuk Kaazhil Kani.

Explanations
Holy Kural #1192
കാമുകൻ പകരും സ്നേഹം പ്രേമിക്കും യോക്ഷണക്കയേ
ഉയിർവാഴും കുലങ്ങൾക്ക് ചൊരിയും മാരിപോലെയാം

Tamil Transliteration
Vaazhvaarkku Vaanam Payandhatraal Veezhvaarkku
Veezhvaar Ala? Kkum Ali.

Explanations
Holy Kural #1193
ഉണ്മയിൽ സ്നേഹവായ്‌പ്പുള്ള കാമുകൻ വേർപിരിഞ്ഞിടിൽ
വീണ്ടും ചേർന്നുയിർവാഴാമെന്നാശിക്കുന്നത് സാന്ത്വനം

Tamil Transliteration
Veezhunar Veezhap Patuvaarkku Amaiyume
Vaazhunam Ennum Serukku.

Explanations
Holy Kural #1194
പ്രേമപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമനുരാഗം കിട്ടായ്കിലോ
ലോകസമ്മതരായാലും ഭാഗ്യം കെട്ടവർ തന്നെയാം

Tamil Transliteration
Veezhap Patuvaar Kezheeiyilar Thaamveezhvaar
Veezhap Pataaar Enin.

Explanations
Holy Kural #1195
നാം കാമിപ്പവരെപ്പോലെ നമ്മേ പ്രേമിച്ചിടായ്കിലോ
നന്മകളവരിൽ നിന്നുമൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിടാ

Tamil Transliteration
Naamkaadhal Kontaar Namakkevan Seypavo
Thaamkaadhal Kollaak Katai.

Explanations
Holy Kural #1196
പ്രണയമേകപക്ഷീയമായാൽ ദുരിതഹേതുവാം
കാവടിത്തുണ്ടുപോൽ ഭാരം തുല്യമായാൽ സുഖപ്രദം

Tamil Transliteration
Orudhalaiyaan Innaadhu Kaamamkaap Pola
Irudhalai Yaanum Inidhu.

Explanations
Holy Kural #1197
പ്രണയത്തിലൊരാൾ മാത്രം കാമൻറെ ലക്ഷ്യമാകുകിൽ
അതിനാലേർപ്പെടും താപകാഠിന്യമറിയില്ലയോ?

Tamil Transliteration
Paruvaralum Paidhalum Kaanaankol Kaaman
Oruvarkan Nindrozhuku Vaan.

Explanations
Holy Kural #1198
കാമുകൻറെ സുധാവാക്യം കേൾക്കാതെ വിരഹാഗ്നിയിൽ
തപിച്ചുയിർവാഴും യോക്ഷ ധീരമാനിനി തന്നെയാം

Tamil Transliteration
Veezhvaarin Insol Peraaadhu Ulakaththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il.

Explanations
Holy Kural #1199
കാമുകനെന്നിടം സ്നേഹം കാണിക്കില്ലെന്നിരിക്കിലും
അവരെപ്പുകഴും വാർത്ത കർണ്ണങ്ങൾക്കിമ്പമേകിടും

Tamil Transliteration
Nasaiiyaar Nalkaar Eninum Avarmaattu
Isaiyum Iniya Sevikku.

Explanations
Holy Kural #1200
സ്നേഹമില്ലാത്തവർ മുന്നിൽ ദുഃഖവർണ്ണന ചെയ്കയോ?
പെരുതാമർണ്ണവം തൂർക്കാൻ ശ്രമിക്കൽ ശ്ലാഘനീയമാം

Tamil Transliteration
Uraaarkku Urunoi Uraippaai Katalaich
Cheraaaai Vaazhiya Nenju.

Explanations
🡱