കര്‍മ്മഫലം

Verses

Holy Kural #371
സമ്പത്തുണ്ടാക്കുമുത്സാഹം; നാശകാരണമാം മടി;
രണ്ടും കർമ്മഫലത്താലേ മനുഷ്യന്ന് ഭവിപ്പതാം

Tamil Transliteration
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul
Pokoozhaal Thondrum Mati.

Explanations
Holy Kural #372
നഷ്ടപ്പെടേണ്ട നേരത്തിലജ്ഞാനം വന്നു ചേർന്നിടും
ലാഭം ജ്ഞാനത്തിനാൽ; രണ്ടും ഭവിക്കും കർമ്മഹേതുവാൽ

Tamil Transliteration
Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum
Aakaloozh Utrak Katai.

Explanations
Holy Kural #373
ഗ്രന്ഥമേറെപ്പഠിച്ചാലുമുയിർ വാഴുന്ന നാൾകളിൽ
കർമ്മത്തിൻറെ ഫലം പോലെ മാത്രമനുഭവപ്പെടും

Tamil Transliteration
Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan
Unmai Yarive Mikum.

Explanations
Holy Kural #374
കർമ്മത്താൽ പ്രകൃതിക്കുള്ള ഫലം രണ്ടുവിധത്തിലാം
ചിലർ സമ്പന്നരായ് മാറും ചിലർ പണ്ഢിതരായിടും

Tamil Transliteration
Iruveru Ulakaththu Iyarkai Thiruveru
Thelliya Raadhalum Veru.

Explanations
Holy Kural #375
സമ്പാദ്യത്തിൻറെ കാര്യത്തിലദ്ധ്വാനം ഫലശൂന്യവും
ലഘുയത്നം സഫലവുമാവാം കർമ്മഫലത്തിനാൽ

Tamil Transliteration
Nallavai Ellaaan Theeyavaam Theeyavum
Nallavaam Selvam Seyarku.

Explanations
Holy Kural #376
കർമ്മത്താലർഹമല്ലാത്ത പൊരുളൊക്കെയൊഴിഞ്ഞു പോം
ഒഴിയാകൈവെടിഞ്ഞാലുമർഹിക്കുന്നവയൊക്കെയും

Tamil Transliteration
Pariyinum Aakaavaam Paalalla Uyththuch
Choriyinum Pokaa Thama.

Explanations
Holy Kural #377
പാടു പെട്ടുമെനക്കെട്ടു കോടികൾ സംഭരിക്കിലും
കർമ്മനിർണ്ണിതമല്ലാതെയുപഭോഗമസാദ്ധ്യമാം

Tamil Transliteration
Vakuththaan Vakuththa Vakaiyallaal Koti
Thokuththaarkku Thuyththal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #378
കർമ്മമനുഭവിക്കാതെയൊഴിയൽ സാദ്ധ്യമാകുകിൽ
പൊരുളില്ലാത്ത പാവങ്ങൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Thurappaarman Thuppura Villaar Urarpaala
Oottaa Kazhiyu Menin.

Explanations
Holy Kural #379
സൽക്കർമ്മത്തിൻറെ പുണ്യത്താലിമ്പമനുഭവിപ്പവർ
ദുഷ്കർമ്മദുഃഖമേർപ്പെട്ടാലെന്തിന്നനുതപിക്കണം

Tamil Transliteration
Nandraangaal Nallavaak Kaanpavar Andraangaal
Allar Patuva Thevan?.

Explanations
Holy Kural #380
തടയാൻ കഴിവാകില്ല കർമ്മത്തിൻ ഫലമേവനും

നിസ്തുലശക്തമാം കർമ്മം ജീവിതത്തിൽ മുഴച്ചിടും

Tamil Transliteration
Oozhir Peruvali Yaavula Matrondru
Soozhinun Thaanmun Thurum.

Explanations
🡱