കുലം

Verses

Holy Kural #951
ചൊല്ലിലും ചേലിലും മദ്ധ്യ നിലയും, മാനഹാനിയിൽ
ലജ്ജയും നൽകുഡുംബത്തിൽ പിറന്നവരിലുള്ളതാം

Tamil Transliteration
Irpirandhaar Kanalladhu Illai Iyalpaakach
Cheppamum Naanum Orungu.

Explanations
Holy Kural #952
സത്യത്തിൽ നിഷ്ഠയും, സത്സ്വഭാവവും, പാതകങ്ങളിൽ
ഭയവും- മൂഗുണങ്ങളും സൽകുഡുംബസ്വഭാവമാം

Tamil Transliteration
Ozhukkamum Vaaimaiyum Naanum Im Moondrum
Izhukkaar Kutippiran Thaar.

Explanations
Holy Kural #953
മുഖപ്രസാദവും, ദാനം കൂടേ മധുരഭാഷണം
അന്യരേ പഴിചൊല്ലായ്ക- നാലും സൽക്കുല ലക്ഷണം

Tamil Transliteration
Nakaieekai Insol Ikazhaamai Naankum
Vakaiyenpa Vaaimaik Kutikku.

Explanations
Holy Kural #954
ധനസമ്പാദനത്തിന്നായുതകും മാർഗ്ഗമാകിലും
കുലത്തിൻ ശ്രേഷ്ഠതക്കൂനമേറ്റും തൊഴിലെടുത്തിടാ

Tamil Transliteration
Atukkiya Koti Perinum Kutippirandhaar
Kundruva Seydhal Ilar.

Explanations
Holy Kural #955
ദാനശീലം വളർന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠമാം കുഡുംബങ്ങളിൽ
കാലദോഷത്തിനാൽ ശീലം വിട്ടുപോകില്ലൊരിക്കലും

Tamil Transliteration
Vazhanguva Thulveezhndhak Kannum Pazhanguti
Panpil Thalaippiridhal Indru.

Explanations
Holy Kural #956
കുഡുംബത്തിൻ മഹത്വങ്ങൾ വളർത്താനാഗ്രഹിപ്പവർ
കഷ്ടകാലത്തിലും തീയ കർമ്മം ചെയ്യാനൊരുമ്പെടാ

Tamil Transliteration
Salampatrich Chaalpila Seyyaarmaa Satra
Kulampatri Vaazhdhum En Paar.

Explanations
Holy Kural #957
കുലജാതർ ചെയ്യും കുറ്റമേറെ നിസ്സാരമാകിലും
ചന്ദ്രൻറെ കലകൾ പോലെ ലോകശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Kutippirandhaar Kanvilangum Kutram Visumpin
Madhikkan Maruppol Uyarndhu.

Explanations
Holy Kural #958
സൽക്കുലത്തിൽ പിറന്നോരിൽ ദുഷ്കർമ്മം സംഭവിക്കുകിൽ
കുഡുംബശുദ്ധിയെപ്പറ്റി സന്ദേഹിപ്പാനിടം വരും

Tamil Transliteration
Nalaththinkan Naarinmai Thondrin Avanaik
Kulaththinkan Aiyap Patum.

Explanations
Holy Kural #959
മുളക്കും സസ്യജാലത്താലറിയാം ഭൂമിയിൻ ഗുണം
ഭാഷണത്തിലറിഞ്ഞീടാം പിറവിക്കുല മേന്മയും

Tamil Transliteration
Nilaththil Kitandhamai Kaalkaattum Kaattum
Kulaththil Pirandhaarvaaich Chol.

Explanations
Holy Kural #960
നന്മമോഹിപ്പവൻ ലജ്ജാശീലമുള്ളവനാകണം
കുലമേന്മ, നിനക്കുന്നോൻ നന്മയായ് പെരുമാറണം

Tamil Transliteration
Nalamventin Naanutaimai Ventum Kulam Ventin
Ventuka Yaarkkum Panivu.

Explanations
🡱