കുലട

Verses

Holy Kural #911
ആളെ വിട്ടു ധനത്തിന്മേൽ കൺവെക്കും വേശ്യ തന്നുടെ
മധുവാണിയൊരുത്തന്ന് ദുഃഖകാരണമായ് വരും

Tamil Transliteration
Anpin Vizhaiyaar Porulvizhaiyum Aaidhotiyaar
Insol Izhukkuth Tharum.

Explanations
Holy Kural #912
കഴിവോളം ധനം പറ്റാൻ മധുരോക്തിയുരക്കുന്ന
വിലാസിനികളായ് ബന്ധം തീരേ പരിത്യജിക്കണം

Tamil Transliteration
Payandhookkip Panpuraikkum Panpin Makalir
Nayandhookki Nallaa Vital.

Explanations
Holy Kural #913
ധനമോഹിക്കുലടയിനാശ്ലേഷമന്ധകാരത്തിൻറെ
അജ്ഞാതമാം പിണത്തിൻറെ സ്പർശനത്തിന് തുല്യമാം

Tamil Transliteration
Porutpentir Poimmai Muyakkam Iruttaraiyil
Edhil Pinandhazheei Atru.

Explanations
Holy Kural #914
സമ്പത്ത് ശ്രേഷ്ഠമായ് കാണും വേശ്യയിൻ ക്ഷണികസ്സുഖം
പുണ്യമാം പൊരുൾ തേടുന്ന വിജ്ഞാനിയാഗ്രഹിച്ചിടാ

Tamil Transliteration
Porutporulaar Punnalan Thoyaar Arutporul
Aayum Arivi Navar.

Explanations
Holy Kural #915
പണം കൊടുപ്പോരോടൊത്തു ക്രീഡിക്കും വേശ്യയിൻ വിന
വിവേകശീലരായുള്ള സജ്ജനങ്ങൾ വെറുത്തിടും

Tamil Transliteration
Podhunalaththaar Punnalam Thoyaar Madhinalaththin
Maanta Arivi Navar.

Explanations
Holy Kural #916
കേളീമേളങ്ങളേവിറ്റു രമിക്കും വേശ്യതൻ ചുമൽ
മാനസംരക്ഷണം ചെയ്യും നല്ലോർക്കീർഷ്യക്ക് ഹേതുവാം

Tamil Transliteration
Thannalam Paarippaar Thoyaar Thakaiserukkip
Punnalam Paarippaar Thol.

Explanations
Holy Kural #917
ധനമോഹം മനസ്സുള്ളിലിരിക്കും വ്യഭിചാരിയെ
മനോസംയമനം സാദ്ധ്യമല്ലാത്തോർ ചെന്നണഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Nirainenjam Illavar Thoivaar Piranenjir
Penip Punarpavar Thol.

Explanations
Holy Kural #918
ബാഹ്യപ്രകടനത്താലേ വഞ്ചിക്കും വേശ്യതന്നുടെ
ശക്തമാകർഷണം താങ്ങാൻ ചിന്താശൂന്യരശകതരാം

Tamil Transliteration
Aayum Arivinar Allaarkku Anangenpa
Maaya Makalir Muyakku.

Explanations
Holy Kural #919
സ്വഭാവശുദ്ധിയില്ലാത്ത വേശ്യതൻ മോഹനം ചുമൽ
ബോധമില്ലാത്ത മൂഢന്മാർ പൂണ്ടുഴയ്ക്കും നരകമാം

Tamil Transliteration
Varaivilaa Maanizhaiyaar Mendhol Puraiyilaap
Pooriyarkal Aazhum Alaru.

Explanations
Holy Kural #920
വഞ്ചിക്കും വേശ്യയും മദ്യപാനവും ചൂതുമാകിയ
മൂന്നും ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കിമ്പമേകിടും

Tamil Transliteration
920 Irumanap Pentirum Kallum Kavarum
Thiruneekkap Pattaar Thotarpu.

Explanations
🡱