കുലീനത

Verses

Holy Kural #981
ഉത്തമഗുണ \സാന്നിദ്ധ്യം മാന്യമെന്നറിയുന്നോരിൽ
പ്രക്രുതാ വന്നു ചേരുന്നു സത്സ്വഭാവവിശേഷത

Tamil Transliteration
Katanenpa Nallavai Ellaam Katanarindhu
Saandraanmai Merkol Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #982
സജ്ജനം നന്മയായ് കാണും സത്സ്വഭാവഗുണങ്ങളെ;
ഊനമേൽക്കും സ്വഭാവത്തെ നന്മയായ് കാണുകില്ലവർ

Tamil Transliteration
Kunanalam Saandror Nalane Piranalam
Ennalaththu Ulladhooum Andru.

Explanations
Holy Kural #983
സ്നേഹം, ലജ്ജ, സഹായങ്ങൾ, ദാക്ഷിണ്യം, സത്യമെന്നിവ
അഞ്ചാകുന്നു കുലീനത്വം താങ്ങിനിൽക്കുന്ന തൂണുകൾ

Tamil Transliteration
Anpunaan Oppuravu Kannottam Vaaimaiyotu
Aindhusaal Oondriya Thoon.

Explanations
Holy Kural #984
തപമെന്നാൽ ജിവനാശം ചെയ്യാത്ത ധർമ്മരീതിയാം;
അന്യരിൻ കുറ്റമോതാതെ മൗനിപ്പതു കുലീനത

Tamil Transliteration
Kollaa Nalaththadhu Nonmai Pirardheemai
Sollaa Nalaththadhu Saalpu.

Explanations
Holy Kural #985
ശക്തൻ വിനയരൂപേണ സാമർത്ഥ്യം വ്യക്തമാക്കിടും;
സജ്ജനം വിനയത്താലേ ശത്രുവേ മിത്രമാക്കിടും

Tamil Transliteration
Aatruvaar Aatral Panidhal Adhusaandror
Maatraarai Maatrum Patai.

Explanations
Holy Kural #986
തന്നിലും താഴ്ന്നവർ മുന്നിൽ മാനമായ് തോൽവിയേൽക്കുകിൽ
കുഡുംബമേന്മ മാപിക്കുമുരക്കല്ലായിടുന്നതാം

Tamil Transliteration
Saalpirkuk Kattalai Yaadhenin Tholvi
Thulaiyallaar Kannum Kolal.

Explanations
Holy Kural #987
തിന്മകൾ ചെയ്ത ദുഷ്ടർക്കും നന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുകിൽ
അഭിജാതത്തന്മയെക്കൊണ്ടെന്താകുന്നു പ്രയോജനം?

Tamil Transliteration
Innaasey Thaarkkum Iniyave Seyyaakkaal
Enna Payaththadho Saalpu.

Explanations
Holy Kural #988
കുലീനവംശത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ടെന്നഭിമാനിപ്പവൻ
ദാരിദ്ര്യമേർപ്പെടുംകാലം ക്ഷീണമാനസനായിടാ

Tamil Transliteration
Inmai Oruvarku Ilivandru Saalpennum
Thinmai Un Taakap Perin.

Explanations
Holy Kural #989
ആഴിയും കരയും കാലമാറ്റത്താൽ മാറിടുന്നതാം;
അഭിജാതകുഡുംബത്തിൻ മഹത്വം സ്ഥിരമായിടും

Tamil Transliteration
Oozhi Peyarinum Thaampeyaraar Saandraanmaikku
Aazhi Enappatu Vaar.

Explanations
Holy Kural #990
കുഡുംബത്തിൽ പിറന്നോരിൻ പെരുമക്കീഴ്ച പറ്റുകിൽ
പെരുതാം ഭൂമിയും സ്വന്തം ഭാരം താങ്ങാനശക്തമാം

Tamil Transliteration
Saandravar Saandraanmai Kundrin Irunilandhaan
Thaangaadhu Manno Porai.

Explanations
🡱