കൃഷി

Verses

Holy Kural #1031
എളുതാം തൊഴിൽകൾ നോക്കി പലരും സ്വീകരിക്കിലും
ശ്രമമാമൂഴവിൻ ജോലി ശ്രേഷ്ഠമാം തൊഴിലായിടും

Tamil Transliteration
Suzhandrumerp Pinnadhu Ulakam Adhanaal
Uzhandhum Uzhave Thalai.

Explanations
Holy Kural #1032
കൃഷിക്കാരുലകത്താരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാരണാൽ
ലോകരഥത്തിനച്ചാണിയെന്നവർ പറയപ്പെടും

Tamil Transliteration
Uzhuvaar Ulakaththaarkku Aaniaq Thaatraadhu
Ezhuvaarai Ellaam Poruththu.

Explanations
Holy Kural #1033
കൃഷിചെയ്തുൺ പവർ വാഴാനവകാശികളായവർ;
മറ്റോരവരെ പിൻപറ്റിയാശ്രയിച്ചു കഴിപ്പവർ

Tamil Transliteration
Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmar Rellaam
Thozhudhuntu Pinsel Pavar.

Explanations
Holy Kural #1034
നെല്ലുൽപ്പാദനമേറുമ്പോൾ കർഷകൻ കരുതുന്നതാം;
സർവ്വരാജ്യങ്ങളും തൻറെ രാജ്യത്തിൻ കീഴിലാവണം

Tamil Transliteration
Palakutai Neezhalum Thangutaikkeezhk Kaanpar
Alakutai Neezha Lavar.

Explanations
Holy Kural #1035
തൊഴിൽ ചെയ്തുയിർവാഴുന്നോർ യാചകത്തിനിറങ്ങിടാ
ഭിക്ഷതേടിയടുപ്പോർക്ക് ശക്തിപോലെ കൊടുത്തിടും

Tamil Transliteration
Iravaar Irappaarkkondru Eevar Karavaadhu
Kaiseydhoon Maalai Yavar.

Explanations
Holy Kural #1036
കർഷകൻ തൻറെ യത്നങ്ങൾ തൊഴിലിൽ പിൻവലിക്കുകിൽ
അന്നവും, ത്യാഗിവര്യന്മാർ ചര്യതാനും മുടങ്ങിടും

Tamil Transliteration
Uzhavinaar Kaimmatangin Illai Vizhaivadhooum
Vittemen Paarkkum Nilai.

Explanations
Holy Kural #1037
നിലം പൂട്ടിമറിച്ചിട്ട്‌ വെയിലിൽ കായവെക്കുകിൽ
വളം ചേർക്കാതിരുന്നാലും വിളവേറെ ലഭിപ്പതാം

Tamil Transliteration
Thotippuzhudhi Kaqsaa Unakkin Pitiththeruvum
Ventaadhu Saalap Patum.

Explanations
Holy Kural #1038
പാകത്തിന്ന് വളംചേർക്കലുഴവിലും പ്രധാനമാം
കളനീക്കി; ജലം പായ്ക്കലേക്കാൽ മുഖ്യം സുരക്ഷയാം

Tamil Transliteration
Erinum Nandraal Eruvitudhal Kattapin
Neerinum Nandradhan Kaappu.

Explanations
Holy Kural #1039
കൃഷിയേറ്റും നിലം നിത്യം സന്ദർശിച്ചു പുലർത്തണം
അല്ലായ്കിൽ പത്നിയെപ്പോലെ സ്നേഹത്തോടെ വെറുത്തിടും

Tamil Transliteration
Sellaan Kizhavan Iruppin Nilampulandhu
Illaalin Ooti Vitum.

Explanations
Holy Kural #1040
അലസൻ കർഷകൻ തൻറെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തപിക്കവേ
നല്ലവൾ ഭൂമിമാതാവോ തന്നുള്ളാലേ ഹസിക്കയാം

Tamil Transliteration
Ilamendru Asaii Iruppaaraik Kaanin
Nilamennum Nallaal Nakum.

Explanations
🡱