കൊട്ടാര ജീവിതം

Verses

Holy Kural #691
രാജനോടൊത്തു വാഴുന്നോർ കുളിരിൽ തീക്കായുന്നപോൽ
അകലാതെയുമപ്പോലെ അണയാതെയിരിക്കണം

Tamil Transliteration
Akalaadhu Anukaadhu Theekkaaivaar Polka
Ikalvendharch Cherndhozhuku Vaar.

Explanations
Holy Kural #692
രാജനാശിച്ച ദ്രവ്യത്തിലാശ വെക്കാതിരിക്കണം
എങ്കിലോ രാജനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാം ഗുണമേറിടും

Tamil Transliteration
Mannar Vizhaipa Vizhaiyaamai Mannaraal
Manniya Aakkan Tharum.

Explanations
Holy Kural #693
ആത്മരക്ഷകൊതിക്കുന്നോർ തെറ്റുപറ്റാതെ കാക്കണം
രാജനിൽ സംശയം വന്നാൽ നീക്കം ചെയ്യാനസാദ്ധ്യമാം

Tamil Transliteration
Potrin Ariyavai Potral Katuththapin
Thetrudhal Yaarkkum Aridhu.

Explanations
Holy Kural #694
രാജസന്നിധിയിൽ വെച്ചു രഹസ്യമായ് ഭാഷിക്കലും
അന്യവദനങ്ങൾ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കലുമാകൊലാ

Tamil Transliteration
Sevichchollum Serndha Nakaiyum Aviththozhukal
Aandra Periyaa Rakaththu.

Explanations
Holy Kural #695
അജരഹസ്യങ്ങൾക്കായി ജിജ്ഞാസയൊഴിവാക്കണം,
രാജൻ താനേ വചിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രവിക്കണം

Tamil Transliteration
Epporulum Oraar Thotaraarmar Rapporulai
Vittakkaal Ketka Marai.

Explanations
Holy Kural #696
രാജന്നുള്ളം കണക്കാക്കിയനിഷ്ടമൊഴിവാക്കിയും
പ്രീതി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരം നോക്കി കഥിക്കണം

Tamil Transliteration
Kuripparindhu Kaalang Karudhi Veruppila
Ventupa Vetpach Cholal.

Explanations
Holy Kural #697
രാജൻ തൽപ്പരനായാലുമപ്രധാനങ്ങളായവ
വിട്ടുഗൗരവമോലുന്ന വിഷയങ്ങൾ വചിക്കണം

Tamil Transliteration
Vetpana Solli Vinaiyila Egngnaandrum
Ketpinum Sollaa Vital.

Explanations
Holy Kural #698
കുഡുംബബന്ധവും പ്രായക്കുറവും ഗണ്യമാക്കാതെ
രാജത്വത്തിൻ മഹത്വം കണ്ടതുപോൽ പെരുമാറണം

Tamil Transliteration
Ilaiyar Inamuraiyar Endrikazhaar Nindra
Oliyotu Ozhukap Patum.

Explanations
Holy Kural #699
രാജൻറെ പ്രീതിയുണ്ടെന്ന് ധരിച്ചഹിതമായവ
ഒരു നാളും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുനിയാവിജ്ഞരായവർ

Tamil Transliteration
Kolappattem Endrennik Kollaadha Seyyaar
Thulakkatra Kaatchi Yavar.

Explanations
Holy Kural #700
രാജൻസ്നേഹിതനാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ഗുണശൂന്യമാം
കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചീടിൽ നാശത്തിന്നതു ഹേതുവാം

Tamil Transliteration
Pazhaiyam Enakkarudhip Panpalla Seyyum
Kezhudhakaimai Ketu Tharum.

Explanations
🡱