കൊല്ലായ്ക

Verses

Holy Kural #321
ധർമ്മമെല്ലാമടങ്ങുന്നു ഹിംസ ചെയ്യാതിരുപ്പതിൽ
കൊലയെന്നുള്ള കർമ്മത്തിലെല്ലാ പാപം വിളഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral
Piravinai Ellaan Tharum.

Explanations
Holy Kural #322
ഉള്ളഭക്ഷണമെല്ലാരും താനും പങ്കിട്ടശിക്കുകിൽ
ശ്രേഷ്ഠധർമ്മമതാണെന്നാണെല്ലാഗ്രന്ഥമുരപ്പതും

Tamil Transliteration
Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor
Thokuththavatrul Ellaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #323
സമമില്ലാമഹാധർമ്മം കൊല്ലായ്കയെന്ന കർമ്മമാം
മഹത്വത്തിലടുത്തായി പൊളിചൊല്ലാതിരുപ്പതും

Tamil Transliteration
Ondraaka Nalladhu Kollaamai Matradhan
Pinsaarap Poiyaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #324
കൊല്ലായ്കയെന്ന കർമ്മത്തിൽ സ്ഥായിയാം നിഷ്ഠ പാലനം
നിശ്ചയം സത്യപാന്ഥാവെന്നോതുന്നു ധർമ്മരേഖകൾ

Tamil Transliteration
Nallaaru Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Kollaamai Soozhum Neri.

Explanations
Holy Kural #325
കൊലയിൻ ക്രൂരഭാവത്തെ ഭയന്നുപിന്മാറുന്നവൻ
ജീവതത്വമറിഞ്ഞോരിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിടും

Tamil Transliteration
Nilaianji Neeththaarul Ellaam Kolaianjik
Kollaamai Soozhvaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #326
കൊലചെയ്യാവ്രതത്തിങ്കൽ സ്ഥിരചിത്തതയുള്ളവൻ
ഉയിർവാഴുന്ന കാലത്തിൽ യമനും വന്നടുത്തിടാ

Tamil Transliteration
Kollaamai Merkon Tozhukuvaan Vaazhnaalmel
Sellaadhu Uyirunnung Kootru.

Explanations
Holy Kural #327
സ്വന്തം ജീവൻ പിരിയുന്ന നേരമതൊഴിവാക്കുവാൻ
മറ്റൊരുത്തൻറെ ജീവന്ന് ഹാനിയുണ്ടാക്കിടായ്ക നീ

Tamil Transliteration
Thannuyir Neeppinum Seyyarka Thaanpiridhu
Innuyir Neekkum Vinai.

Explanations
Holy Kural #328
ജീവൻ ബലികൊടുത്താകിൽ പുണ്യമുണ്ടെന്ന് ചൊല്ലുകിൽ
തൽപുണ്യമുന്നതന്മാരാൽ താഴ്ന്നതായറിയപ്പെടും

Tamil Transliteration
Nandraakum Aakkam Peridheninum Saandrorkkuk
Kondraakum Aakkang Katai.

Explanations
Holy Kural #329
കൊലചെയ്തുപജീവനം നടത്തുന്ന ജനങ്ങളിൻ
തൊഴിലേറ്റം നികൃഷ്ടമെന്നറിവുള്ളോരറിഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Kolaivinaiya Raakiya Maakkal Pulaivinaiyar
Punmai Therivaa Rakaththu.

Explanations
Holy Kural #330
ഉരുവാം രോഗികൾ, കൊടും ദാരിദ്ര്യമേറ്റ മാനുഷർ
കൊലചെയ്തു കഴിഞ്ഞോരിൻ ജന്മമാണെന്ന് വിജ്ഞർകൾ

Tamil Transliteration
Uyir Utampin Neekkiyaar Enpa Seyir Utampin
Sellaaththee Vaazhkkai Yavar.

Explanations
🡱