കോപം

Verses

Holy Kural #301
ഫലിക്കുന്നേടത്ത് കോപമടക്കുന്നോൻ ക്ഷമിപ്പവൻ
മറ്റിടത്ത് ക്ഷമിച്ചാലുമല്ലേലും ഭാവമൊന്നുതാൻ

Tamil Transliteration
Sellitaththuk Kaappaan Sinangaappaan Allitaththuk
Kaakkinen Kaavaakkaal En?.

Explanations
Holy Kural #302
വിപത്തു വന്നണഞ്ഞീടും വമ്പനോടു കയർക്കുകിൽ;
താഴ്ന്നവരോടു കോപിക്കലേറ്റവും നിന്ദ്യകർമ്മമാം

Tamil Transliteration
Sellaa Itaththuch Chinandheedhu Sellitaththum
Iladhanin Theeya Pira.

Explanations
Holy Kural #303
ആരിടത്താകിലും കോപം ദുഷ്ഫലങ്ങൾ വരുത്തിടും
ആകയാലാരിലും കോപം വിസ്മരിക്കുന്നതുത്തമം

Tamil Transliteration
Maraththal Vekuliyai Yaarmaattum Theeya
Piraththal Adhanaan Varum.

Explanations
Holy Kural #304
മുഖപ്രകാശനത്തേയും മനസ്സമാധാനത്തേയും
ഹനിക്കും കോപഭാവം പോൽ ശത്രുവേറില്ല ഭൂമിയിൽ

Tamil Transliteration
Nakaiyum Uvakaiyum Kollum Sinaththin
Pakaiyum Ulavo Pira.

Explanations
Holy Kural #305
ആത്മരക്ഷ നിനക്കുന്നോൻ ക്രുദ്ധനാവാതിരിക്കണം
ക്രോധിക്കുന്നവനേ കോപം തന്നെത്താനേഹനിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Thannaiththaan Kaakkin Sinangaakka Kaavaakkaal
Thannaiye Kollunj Chinam.

Explanations
Holy Kural #306
കോപിയെച്ചുട്ടഴിക്കുന്ന കോപം സത്യത്തിലഗ്നിയാം
കോപിയോടൊട്ടിനിൽക്കുന്ന സർവ്വതും വെന്തുചാമ്പലാം

Tamil Transliteration
Sinamennum Serndhaaraik Kolli Inamennum
Emap Punaiyaich Chutum.

Explanations
Holy Kural #307
കോപം മഹത്വമേകുന്ന ഗുണമെന്ന് ധരിച്ചവൻ
ദുഃഖിക്കാനിടയാകും കൈ നിലത്തടിച്ചാലെന്നപോൽ

Tamil Transliteration
Sinaththaip Porulendru Kontavan Ketu
Nilaththaraindhaan Kaipizhaiyaa Thatru.

Explanations
Holy Kural #308
അഗ്നിപോൽ സഹ്യമല്ലാത്ത ദ്രോഹം ചെയ്തവനാകിലും
കഴിവായാലവൻനേരെ കോപം തോന്നായ്കിലുത്തമം

Tamil Transliteration
Inareri Thoivanna Innaa Seyinum
Punarin Vekulaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #309
ഒരുനാളും മനസ്സുള്ളിൽ കോപം തോന്നാതിരിപ്പവൻ
ആശിക്കും നന്മകൾ മുറ്റും ഏകഭാവന്നു ചേർന്നിടും

Tamil Transliteration
Ulliya Thellaam Utaneydhum Ullaththaal
Ullaan Vekuli Enin.

Explanations
Holy Kural #310
അമിതമായ് കോപിക്കുന്നോർ മൃതപ്രായർക്ക് തുല്യമാം
കോപമടക്കി വാഴുന്നോർ ജീവിക്കുന്നു മരിക്കിലും

Tamil Transliteration
Irandhaar Irandhaar Anaiyar Sinaththaith
Thurandhaar Thurandhaar Thunai.

Explanations
🡱