ചാരന്മാര്‍

Verses

Holy Kural #581
രഹസ്യാന്വേഷണം ചെയ്യും ദൂതനും, നീതിയോതിടും
ഗ്രന്ഥവുമരചൻ തൻറെ രണ്ടു കണ്ണായ് ഗണിക്കണം

Tamil Transliteration
Otrum Uraisaandra Noolum Ivaiyirantum
Thetrenka Mannavan Kan.

Explanations
Holy Kural #582
എല്ലാ കൂട്ടത്തിലു മെല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ചിടും
സംഭവങ്ങളറിഞ്ഞീടൽ രാജൻ കർത്തവ്യമായിടും

Tamil Transliteration
Ellaarkkum Ellaam Nikazhpavai Egngnaandrum
Vallaridhal Vendhan Thozhil.

Explanations
Holy Kural #583
നാട്ടുകാര്യരഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ദൂതൻ മുഖാന്തിരം
കൈക്കലാക്കാത്ത ഭൂപാലൻ വിജയിക്കില്ല നിശ്ചയം

Tamil Transliteration
Otrinaan Otrip Poruldheriyaa Mannavan
Kotrang Kolakkitandhadhu Il.

Explanations
Holy Kural #584
തൊഴിൽ ചെയ്വവരെല്ലാരും സ്വന്തക്കാരോ, വിരോധിയോ
എല്ലാം സൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കൽ ചാരൻറെ തൊഴിലായിടും

Tamil Transliteration
Vinaiseyvaar Thamsutram Ventaadhaar Endraangu
Anaivaraiyum Aaraaivadhu Otru.

Explanations
Holy Kural #585
സംശയിക്കാത്ത വേഷത്തിൽ, നോക്കിൽ ചകിതനാവാതെ,
രഹസ്യം ഭദ്രമാക്കുന്നോൻ ചാരവേലക്ക് യോഗ്യനാം

Tamil Transliteration
Kataaa Uruvotu Kannanjaadhu Yaantum
Ukaaamai Valladhe Otru.

Explanations
Holy Kural #586
സന്യാസി വേഷത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ സങ്കേതങ്ങളിലേറിയും
ദുരിതങ്ങൾ പേറി സ്വത്വം കാക്കുന്നോൻ ചാരയോഗ്യനാം

Tamil Transliteration
Thurandhaar Pativaththa Raaki Irandhaaraaindhu
Enseyinum Sorviladhu Otru.

Explanations
Holy Kural #587
ഒളിഞ്ഞ വാർത്തകൾ തേടിപ്പിടിക്കും, കേട്ടവാർത്തകൾ
ഭയമില്ലാതെ പ്രസ്താവം നടത്തും ചാരധീരനാം

Tamil Transliteration
Maraindhavai Ketkavar Raaki Arindhavai
Aiyappaatu Illadhe Otru.

Explanations
Holy Kural #588
രഹസ്യദൂതന്മാർ രണ്ടാൾ നൽകും വാർത്തകൾ യോജിച്ചാൽ
സത്യമാണെന്ന് രാജൻ നിസ്സംശയം സ്വീകരിച്ചിടാം

Tamil Transliteration
Otrotrith Thandha Porulaiyum Matrumor
Otrinaal Otrik Kolal.

Explanations
Holy Kural #589
ചാരന്മാർ പലരന്യോന്യമറിവില്ലാതിരിക്കണം;
മൂവർ ഭാഷ്യമൊരേ രൂപമെങ്കിൽ സത്യമതായിടും

Tamil Transliteration
Otrer Runaraamai Aalka Utanmoovar
Sotrokka Therap Patum.

Explanations
Holy Kural #590
ചാരന്മാർക്കരുളും നന്മ ഗോപ്യമായ്ത്തന്നെ ചെയ്യണം;
അല്ലേലാത്മരഹസ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കിയ പോലെയാം.

Tamil Transliteration
Sirappariya Otrinkan Seyyarka Seyyin
Purappatuththaan Aakum Marai.

Explanations
🡱