ചൂതാട്ടം

Verses

Holy Kural #931
വിജയം ബോദ്ധ്യമെന്നാലും ചൂതാട്ടമൊഴിവാക്കണം
ചൂതിൽ ലഭിച്ച വസ്തുക്കൾ മീൻ വിഴുങ്ങിയ ചൂണ്ടയാം

Tamil Transliteration
Ventarka Vendritinum Soodhinai Vendradhooum
Thoontirpon Meenvizhungi Atru.

Explanations
Holy Kural #932
ഒരു നാൾ വിജയം കണ്ടും നൂറുനാൾ തറപറ്റിയും
ചൂതാടീടുന്ന ദുർമോഹി മേൽഗതിക്കിരയാകുമോ?

Tamil Transliteration
Ondreydhi Noorizhakkum Soodharkkum Untaangol
Nandreydhi Vaazhvadhor Aaru.

Explanations
Holy Kural #933
ഉരുളും പകിട നൽകും പൊരുൾ കാട്ടിച്ചൂതാടുകിൽ
നേടിവെച്ചുള്ള സമ്പാദ്യമന്യരിൽ ചെന്നു ചേർന്നിടും

Tamil Transliteration
Urulaayam Ovaadhu Koorin Porulaayam
Pooip Purame Patum.

Explanations
Holy Kural #934
അഭിമാനം നശിപ്പിച്ച് ദുഃഖങ്ങൾ വിളയിക്കുന്ന
ചൂതുപ്രേമം മനുഷ്യൻറെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്ന് ഹേതുവാം

Tamil Transliteration
Sirumai Palaseydhu Seerazhikkum Soodhin
Varumai Tharuvadhondru Il.

Explanations
Holy Kural #935
ചൂതാട്ടശാലയായ് ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതാകുകിൽ
എല്ലാം തികഞ്ഞവർപോലുമെല്ലാം കെട്ടു നശിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Kavarum Kazhakamum Kaiyum Tharukki
Ivariyaar Illaaki Yaar.

Explanations
Holy Kural #936
ചൂതിൻ ദേവത മൂദേവി വിഴുങ്ങാനിടയാകുകിൽ
പശിയാറെ ഭുജിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Akataaraar Allal Uzhapparsoo Thennum
Mukatiyaan Mootappat Taar.

Explanations
Holy Kural #937
ഒരുവൻ കാലമെല്ലാം ചൂതാട്ടശാലയിലാവുകിൽ
നഷ്ടമാം പൂർവ്വസമ്പത്തും പാരമ്പര്യ ഗുണങ്ങളും

Tamil Transliteration
Pazhakiya Selvamum Panpum Ketukkum
Kazhakaththuk Kaalai Pukin.

Explanations
Holy Kural #938
സ്വന്തം വിത്തം നശിക്കാനുമന്യൻറേതേറ്റെടുക്കാനും
സ്നേഹമില്ലാതെ ദുഃഖത്തിൽ കഴിയാം ചൂതുകാരണം

Tamil Transliteration
Porul Ketuththup Poimer Koleei Arulketuththu
Allal Uzhappikkum Soodhu.

Explanations
Holy Kural #939
ധനമാടകളും ജ്ഞാനം പ്രസിദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും
ഇവയഞ്ചുമൊഴിഞ്ഞീടും ചൂതിൽ നിമഗ്നരാകുകിൽ

Tamil Transliteration
Utaiselvam Oonoli Kalviendru Aindhum
Ataiyaavaam Aayang Kolin.

Explanations
Holy Kural #940
ധനനഷ്ടം വരുംതോറും ചൂതിലാശ പെരുത്തിടും
രോഗം മൂർച്ഛിക്കവേ ലോകവാഴ്വിലാശ മുഴുത്തിടും

Tamil Transliteration
Izhaththoru?um Kaadhalikkum Soodhepol Thunpam
Uzhaththoru?um Kaadhatru Uyir.

Explanations
🡱