ജ്ഞാനം

Verses

Holy Kural #351
മൂല്യമില്ലാത്തവസ്തുക്കളജ്ഞാനതിമിരത്തിനാൽ
മൂല്യമുള്ളവയായെണ്ണി ക്ലേശമാക്കുന്നു ജീവിതം

Tamil Transliteration
Porulalla Vatraip Porulendru Unarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu.

Explanations
Holy Kural #352
മായയാം തിമിരം വിട്ടു ശുദ്ധജ്ഞാനികളായവർ
ജീവിതക്ലേശമില്ലാതെ തുഷ്ടിയോടുയിർവാഴുവോർ

Tamil Transliteration
Irulneengi Inpam Payakkum Marulneengi
Maasaru Kaatchi Yavarkku.

Explanations
Holy Kural #353
സന്ദേഹമറ്റവിജ്ഞർക്ക് ലോകം മുന്നിലിരിക്കിലും
മുക്തിനൽകുംവരും ലോകം സമീപത്തിലിരുപ്പതാം

Tamil Transliteration
Aiyaththin Neengith Thelindhaarkku Vaiyaththin
Vaanam Naniya Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #354
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽക്കൂടി ലഭ്യമാമറിവൊക്കെയും
ഉൾജ്ഞാനസിദ്ധിയില്ലാത്തോർക്കൊരു പോതും ഗുണം തരാ

Tamil Transliteration
Aiyunarvu Eydhiyak Kannum Payamindre
Meyyunarvu Illaa Thavarkku.

Explanations
Holy Kural #355
ദർശിക്കും വസ്തുവിൻ ബാഹ്യരൂപം കണ്ടുമയങ്ങൊലാ
അന്തർഭൂതയഥാർത്ഥങ്ങളുൾക്കൊള്ളാൻ ജ്ഞാനശുദ്ധിയാം

Tamil Transliteration
Epporul Eththanmaith Thaayinum Apporul
Meypporul Kaanpadhu Arivu.

Explanations
Holy Kural #356
വിദ്യനേടി യഥാർത്ഥങ്ങളറിയാൻ പ്രാപ്തരായവർ
വീണ്ടും പിറവിനേടാതെ മോക്ഷമാർഗ്ഗമടഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Katreentu Meypporul Kantaar Thalaippatuvar
Matreentu Vaaraa Neri.

Explanations
Holy Kural #357
അറിവും യുക്തിയും ചേർന്നമനം സത്യമറിഞ്ഞിടിൽ
പുനർജ്ജന്മമവനില്ലായെന്ന വസ്തുത നിർണ്ണയം

Tamil Transliteration
Orththullam Ulladhu Unarin Orudhalaiyaap
Perththulla Ventaa Pirappu.

Explanations
Holy Kural #358
ജന്മകാരണമജ്ഞാനമെന്നറിഞ്ഞതു നീങ്ങുവാൻ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളറിഞ്ഞീടൽ ശുദ്ധമാം ജ്ഞാനമായ് വരും

Tamil Transliteration
Pirappennum Pedhaimai Neengach Chirappennum
Semporul Kaanpadhu Arivu.

Explanations
Holy Kural #359
സർവ്വവസ്തുക്കളിൽച്ചേർന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളറിഞ്ഞുടൻ
ആശയില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ ദുഃഖമൊന്നുമണഞ്ഞിടാ

Tamil Transliteration
Saarpunarndhu Saarpu Ketaozhukin Matrazhiththuch
Chaardharaa Saardharu Noi.

Explanations
Holy Kural #360
കാമംക്രോധവുമജ്ഞാനം നാമം പോലുമൊഴിഞ്ഞിടിൽ
അവയാലേർപ്പെടും താപമെല്ലാം കെട്ടുനശിച്ചുപോം

Tamil Transliteration
Kaamam Vekuli Mayakkam Ivaimundran
Naamam Ketakketum Noi.

Explanations
🡱