ദണ്ഡനം

Verses

Holy Kural #561
കുറ്റം ചെയ്തവനെ കയ്യാൽ പിടികൂടി, മനസ്സിലെ
വാസനയൊഴിയാൻ നന്നായ് ദണ്ഢിക്കുന്നതു രാജനാം

Tamil Transliteration
Thakkaangu Naatith Thalaichchellaa Vannaththaal
Oththaangu Oruppadhu Vendhu.

Explanations
Holy Kural #562
ദീർഘനാൾ ശക്തനായ് വാഴാൻ ആശിക്കുമരചൻ, മുമ്പിൽ
ഭാവം കഠിനമായ് കാട്ടി ദണ്ഢനം ലഘുവാക്കണം

Tamil Transliteration
Katidhochchi Mella Erika Netidhaakkam
Neengaamai Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #563
അക്രമഭരണത്താലേ ജനങ്ങൾ ഭീതരാകുകിൽ
നിശ്ചയമതി വേഗത്തിൽ രാജൻ കെട്ടു നശിച്ചുപോം

Tamil Transliteration
Veruvandha Seydhozhukum Vengola Naayin
Oruvandham Ollaik Ketum.

Explanations
Holy Kural #564
രാജൻ അക്രമിയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയും വിധം
തിന്മകൾ പണിയും രാജൻ ആയുസ്സറ്റു നശിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Iraikatiyan Endruraikkum Innaachchol Vendhan
Uraikatuki Ollaik Ketum.

Explanations
Holy Kural #565
ദർശനം ദുഷ്ക്കരം, കാൺകെ മുഖം വാടുന്ന മന്നവൻ
നേടിവെച്ചുള്ള സമ്പാദ്യം പേയ് കാക്കും ദ്രവ്യമായിടും

Tamil Transliteration
Arunjevvi Innaa Mukaththaan Perunjelvam
Peeykan Tannadhu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #566
കഠിനവാണിയും ദയാരഹിതനുമായുള്ളവൻ
നേടിവെച്ച ധനം മുറ്റുമതിവേഗം നശിച്ചുപോം

Tamil Transliteration
Katunjollan Kannilan Aayin Netunjelvam
Neetindri Aange Ketum.

Explanations
Holy Kural #567
ക്രൂരഭാഷണവും ശിക്ഷാക്കാഠിന്യമിവരണ്ടുമേ
അരം പോൽ രാജശക്തിക്ക് നാശകാരണമായിടും

Tamil Transliteration
Katumozhiyum Kaiyikandha Thantamum Vendhan
Atumuran Theykkum Aram.

Explanations
Holy Kural #568
മന്ത്രിമാരോടിണങ്ങാതെയകന്നു നിലനിന്നപിൻ
കോപത്തോടെ സമീപിക്കും രാജവിത്തം നശിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Inaththaatri Ennaadha Vendhan Sinaththaatrich
Cheerir Sirukum Thiru.

Explanations
Holy Kural #569
രാജ്യരക്ഷക്കുപായങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെക്കാത്ത
മന്നൻ പോർവന്നു നേരിട്ടാൽ ഭയപ്പാടാൽ മുടിഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Seruvandha Pozhdhir Siraiseyyaa Vendhan
Veruvandhu Veydhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #570
ക്രൂരവാഴ്ച നടത്തുന്ന രാജൻ തന്നുടെ മന്ത്രിയായ്
അജ്ഞനെ സ്വീകരിച്ചീടുമിവർ ഭൂമിക്ക് ഭാരമാം

Tamil Transliteration
Kallaarp Pinikkum Katungol Adhuvalladhu
Illai Nilakkup Porai.

Explanations
🡱