ദാക്ഷിണ്യം

Verses

Holy Kural #851
ജീവജാലങ്ങളോടുള്ളിൽ ദയ തോന്നാതിരിക്കുകിൽ
തദ്രോഗത്തിൻറെ പേർ മാറ്റമെന്നു ചൊല്ലുന്നു പണ്ഡിതർ

Tamil Transliteration
Ikalenpa Ellaa Uyirkkum Pakalennum
Panpinmai Paarikkum Noi.

Explanations
Holy Kural #852
മനുഷ്യത്തന്മയില്ലാതെയേറെത്തിന്മകൾ ചെയ്കിലും
പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെയടങ്ങൽ ശ്രേഷ്ഠമായിടും

Tamil Transliteration
Pakalkarudhip Patraa Seyinum Ikalkarudhi
Innaasey Yaamai Thalai.

Explanations
Holy Kural #853
പകയാം ദുഷ്ടരോഗത്തെ മനസ്സിൽ നിന്നകറ്റിയാൽ
അനശ്വര സമ്പത്താകും പ്രസിദ്ധിക്കിടയായിടും

Tamil Transliteration
Ikalennum Evvanoi Neekkin Thavalillaath
Thaavil Vilakkam Tharum.

Explanations
Holy Kural #854
ദോഷങ്ങളിൽ പെരും ദോഷമാകും പകയൊഴിഞ്ഞിടിൽ
ജിവിതത്തിൽ വിലപ്പോകുമിമ്പമേറെയടഞ്ഞിടാം

Tamil Transliteration
Inpaththul Inpam Payakkum Ikalennum
Thunpaththul Thunpang Ketin.

Explanations
Holy Kural #855
പകയാലേർപ്പെടാറുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെതിർക്കുവാൻ
തെയ്യാറുള്ളവരെ വെല്ലാൻ ശക്തരായവരാരഹോ?

Tamil Transliteration
Ikaledhir Saaindhozhuka Vallaarai Yaare
Mikalookkum Thanmai Yavar.

Explanations
Holy Kural #856
യത്നിച്ചു പകപോക്കുന്ന ജയത്തിൽ തുഷ്ടിയുള്ളവൻ
പിഴയും നാശവും സ്വന്ത ജീവിതത്തിൽ ഭവിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Ikalin Mikalinidhu Enpavan Vaazhkkai
Thavalum Ketalum Naniththu.

Explanations
Holy Kural #857
പകപോക്കി ജയം കൊള്ളൽ മേന്മയെന്നറിയുന്നവർ
ജീവിതവിജയം സാക്ഷാലെന്താണെന്നറിയാത്തവർ

Tamil Transliteration
Mikalmeval Meypporul Kaanaar Ikalmeval
Innaa Arivi Navar.

Explanations
Holy Kural #858
പകതോന്നാതിരുന്നാകിൽ ജീവിതം ശക്തമായിടും
പകയിൻ ജയമാശിച്ചാൽ കേടുവന്നണയുന്നതാം

Tamil Transliteration
Ikalirku Edhirsaaidhal Aakkam Adhanai
Mikalookkin Ookkumaam Ketu.

Explanations
Holy Kural #859
ഐശ്വര്യമേർപ്പെടും കാലം പകതോന്നാതിരുന്നിടും
ദാരിദ്ര്യം നേരിടും നാളിലുള്ളിൽ പക വളർന്നിടും

Tamil Transliteration
Ikalkaanaan Aakkam Varungaal Adhanai
Mikalkaanum Ketu Thararku.

Explanations
Holy Kural #860
പകയാൽ പല രൂപത്തിൽ ദുഃഖം വന്നു ഭവിച്ചിടും;
സ്നേഹഭാവത്തിനാൽ വന്നു ചേരുന്നു സർവ്വമംഗളം

Tamil Transliteration
Ikalaanaam Innaadha Ellaam Nakalaanaam
Nannayam Ennum Serukku.

Explanations
🡱