ദാനശീലം

Verses

Holy Kural #221
ദരിദ്രരാം ജനങ്ങൾക്കായ് നൽകീടുന്നത് ദാനമാം;
അല്ലാത്തോർക്കുള്ള ദാനങ്ങൾ കാര്യദാനമതായിടും

Tamil Transliteration
Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam
Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #222
ഭിക്ഷാടനം നല്ലതെന്ന് ചോൽകിലും ഭിക്ഷ നീചമാം
മോക്ഷം ദായകനില്ലെന്ന് വന്നാലും ദാനമുത്തമം

Tamil Transliteration
Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam
Illeninum Eedhale Nandru.

Explanations
Holy Kural #223
താൻ തന്നെ ദരിദ്രനാണെന്നന്യനോടുരിയാടാതെ
ചോദിപ്പോർക്കു കൊടുക്കൽ സൽകുലത്തിന്നുള്ള ലക്ഷണം

Tamil Transliteration
Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal
Kulanutaiyaan Kanne Yula.

Explanations
Holy Kural #224
യാചകൻ വന്നടുക്കുമ്പോൾ തോന്നമീർഷ്യതയൊക്കെയും
ഭിക്ഷുവിൻ മുഖസന്തോഷം കാണും നേരമൊഴിഞ്ഞുപോം

Tamil Transliteration
Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar
Inmukang Kaanum Alavu.

Explanations
Holy Kural #225
പശിതാങ്ങൽ ക്ഷമാപൂർവ്വം താപസർക്ക് മഹത്വമാം;
അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായീടുമന്നത്താൽ പശിമാറ്റിയാൽ

Tamil Transliteration
Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai
Maatruvaar Aatralin Pin.

Explanations
Holy Kural #226
ധനികൻ ധനമില്ലാത്തോർക്കു തക്കം ചെയ്യലുത്തമം;
ഭാവിഭോഗത്തിനായുള്ള നിക്ഷേപമതുതന്നെയാം

Tamil Transliteration
Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan
Petraan Porulvaip Puzhi.

Explanations
Holy Kural #227
ക്ഷാമം തടയുവാനന്യർക്കേകാതെ, ധനികൻ സ്വയം
ഭോജനം യാചനത്തേകാൾ ദുഃഖഹേതുകമായിടും

Tamil Transliteration
Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum
Theeppini Theental Aridhu.

Explanations
Holy Kural #228
ഭിക്ഷ നൽകാൻ കഴിവറ്റ സജ്ജനത്തിൻറെ ചിന്തയിൽ
വേദനാജന്യമാം മൃത്യു സന്തോഷകരമായിടും

Tamil Transliteration
Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai
Vaiththizhakkum Vanka Navar.

Explanations
Holy Kural #229
തൻസ്വത്തിന്നുപഭോഗത്തിലന്യരെപങ്കുചേർപ്പവൻ
ദാരിദ്ര്യമെന്ന രോഗത്തിന്നിരയാവില്ലൊരിക്കലും

Tamil Transliteration
Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya
Thaame Thamiyar Unal.

Explanations
Holy Kural #230
ദാനം ചെയ്യാതെ സ്വത്തേറെച്ചേർത്തിയെല്ലാം നശിപ്പവൻ
ദാനത്താലുളവാം ശാന്തിനുകരാനാവാത്ത ദുർഭഗൻ

Tamil Transliteration
Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum
Eedhal Iyaiyaak Katai.

Explanations
🡱