ദാരിദ്ര്യം

Verses

Holy Kural #1041
ദാരിദ്ര്യം പോൽ മനുഷ്യന്ന് താപഹേതുകമായതായ്
വസ്തുവേതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യമെന്ന് കാണലാം

Tamil Transliteration
Inmaiyin Innaadhadhu Yaadhenin Inmaiyin
Inmaiye Innaa Thadhu.

Explanations
Holy Kural #1042
ദാരിദ്ര്യമാം കൊടും പാവി വന്നണഞ്ഞൊട്ടി നിൽക്കുകിൽ
ഇരുലോകത്തിലും സൗഖ്യം നിശ്ചയം നഷ്ടമായിടും

Tamil Transliteration
Inmai Enavoru Paavi Marumaiyum
Immaiyum Indri Varum.

Explanations
Holy Kural #1043
ക്ഷാമം വന്നു ഭവിച്ചെന്നാൽ യോഗ്യൻ തൻറെ കുലത്തിനും
പഴക്കം ചെന്നകേൾവിക്കുമൊരുപോൽ ഹാനിയേർപ്പെടും

Tamil Transliteration
Tholvaravum Tholum Ketukkum Thokaiyaaka
Nalkuravu Ennum Nasai.

Explanations
Holy Kural #1044
ഉന്നതകുലജാതർക്കും ദാരിദ്ര്യം വന്നണഞ്ഞീടിൽ
ഹീനവാക്കുകൾ കേൾപ്പിക്കും വീഴ്ചകൾ വന്നുപെട്ടിടും

Tamil Transliteration
Irpirandhaar Kanneyum Inmai Ilivandha
Sorpirakkum Sorvu Tharum.

Explanations
Holy Kural #1045
ക്ഷാമകാലം സമീപിച്ചാൽ പരിവാരങ്ങളെന്നപോൽ
ചെറുതാം ദുഃഖഹേതുക്കളോരോന്നാവിർഭവിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Nalkuravu Ennum Itumpaiyul Palkuraith
Thunpangal Sendru Patum.

Explanations
Holy Kural #1046
അഭ്യസ്തവിദ്യനായാലും ക്ഷാമം ബാധിച്ചിരിക്കവേ
സദ്വാക്യങ്ങളുരച്ചാലുമാർക്കും സ്വീകാര്യമായിടാ

Tamil Transliteration
Narporul Nankunarndhu Sollinum Nalkoorndhaar
Sorporul Sorvu Patum.

Explanations
Holy Kural #1047
ധർമ്മത്തിന്നിണയാവാത്ത വറം ബാധിച്ച വേളയിൽ
അന്യനെപ്പോലെ കാണുന്നു പെറ്റതായും വിചിത്രമായ്

Tamil Transliteration
Aranjaaraa Nalkuravu Eendradhaa Yaanum
Piranpola Nokkap Patum.

Explanations
Holy Kural #1048
ഇന്നലെക്കൊല ചെയ്‌വാനായ് പിടികൂടിയ ദൈന്യത
ഇന്നും വന്നണയുന്നല്ലോയെന്നു നിത്യം തപിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Indrum Varuvadhu Kollo Nerunalum
Kondradhu Polum Nirappu.

Explanations
Holy Kural #1049
ഇന്നലെക്കൊല ചെയ്‌വാനായ് പിടികൂടിയ ദൈന്യത
ഇന്നും വന്നണയുന്നല്ലോയെന്നു നിത്യം തപിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Neruppinul Thunjalum Aakum Nirappinul
Yaadhondrum Kanpaatu Aridhu.

Explanations
Holy Kural #1050
ജീവിതഗതിയില്ലാത്തോർ സന്യസിക്കാത്തതെന്തിനാൽ?
പരാശ്രയത്തിനാൽ വാഴാമെന്ന ധാരണയുള്ളതാൽ

Tamil Transliteration
Thuppura Villaar Thuvarath Thuravaamai
Uppirkum Kaatikkum Kootru.

Explanations
🡱