ദുര്‍ജ്ജനബന്ധം

Verses

Holy Kural #811
ദുർജ്ജനങ്ങളുമായ് ബന്ധമേറെരോചകമാകിലും
വളർന്നു പോവതേക്കാളും തുലയുന്നതു നന്മയാം

Tamil Transliteration
Parukuvaar Polinum Panpilaar Kenmai
Perukalir Kundral Inidhu.

Explanations
Holy Kural #812
സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനായ് പറ്റിക്കൂടി ശേഷമകന്നിടും
വയസ്യൻ നിലനിന്നാലും പോയാലും ഫലമൊന്നുതാൻ

Tamil Transliteration
Urinnattu Arinoruum Oppilaar Kenmai
Perinum Izhappinum En?.

Explanations
Holy Kural #813
ധനം തേടുന്ന വേശ്യസ്ത്രീ ലാഭം നോക്കുന്ന സ്നേഹിതൻ
പൊരുൾ തേടുന്ന മോഷ്ടാവും മൂവരും സമമായിടും

Tamil Transliteration
Uruvadhu Seerdhookkum Natpum Peruvadhu
Kolvaarum Kalvarum Ner.

Explanations
Holy Kural #814
പോരിൽ യാത്രികനെത്തള്ളി വീട്ടോടുമശ്വതുല്യനാം
മിത്രത്തെക്കൈവെടിഞ്ഞുകൊണ്ടേകനാകുന്നതുത്തമം

Tamil Transliteration
Amarakaththu Aatrarukkum Kallaamaa Annaar
Thamarin Thanimai Thalai.

Explanations
Holy Kural #815
സ്നേഹമെത്രകൊടുത്താലുമാപത്തിൽ തുണയാവാത്ത
അധമന്മാരുടെ സഖ്യമില്ലാതാവുന്നതുത്തമം

Tamil Transliteration
Seydhemanj Chaaraach Chiriyavar Punkenmai
Eydhalin Eydhaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #816
വിഢ്ഢിതന്നുടെയാത്മാർത്ഥസ്നേഹത്തേക്കാൾ മികച്ചതാം
വിജ്ഞാനം ബുദ്ധിമാൻ തൻറെ വിരോധമേറ്റുവാങ്ങിടൽ

Tamil Transliteration
Pedhai Perungezheei Natpin Arivutaiyaar
Edhinmai Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #817
കപടസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നന്മകൾ ലഭ്യമായിടാം
പത്തുകോടിയിരട്ടിക്കും ശത്രുവാലുള്ള നന്മകൾ

Tamil Transliteration
Nakaivakaiya Raakiya Natpin Pakaivaraal
Paththatuththa Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #818
തന്നാലാകും സഹായങ്ങൾ നിഷേധിക്കും വയസ്യനെ
ഒന്നുമേയുരിയാടാതെ പതുക്കെക്കൈയൊഴിക്കണം

Tamil Transliteration
Ollum Karumam Utatru Pavarkenmai
Sollaataar Sora Vital.

Explanations
Holy Kural #819
മൊഴിയും കർമ്മവും ചേരാതുള്ള സ്നേഹജനങ്ങളാൽ
സ്വപ്നാവസ്ഥയിലും കൂടി ദുഃഖമൊരുവന്നേർപ്പെടും

Tamil Transliteration
Kanavinum Innaadhu Manno Vinaiveru
Solveru Pattaar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #820
ഗൃഹത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചും സദസ്സിൽ താഴ്മയാക്കിയും
വർണ്ണിപ്പോരുടെ സാമീപ്യം പുർണ്ണമായും ത്യജിക്കണം

Tamil Transliteration
Enaiththum Kurukudhal Ompal Manaikkezheei
Mandril Pazhippaar Thotarpu.

Explanations
🡱