ദുര്‍ഭരണം

Verses

Holy Kural #551
പ്രജകളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നീതിയില്ലാത്തമന്നവൻ
കൊലചെയ്തു നടക്കുന്ന ക്രൂരനേക്കാൾ മൃഗീയനാം

Tamil Transliteration
Kolaimerkon Taarir Kotidhe Alaimerkontu
Allavai Seydhozhukum Vendhu.

Explanations
Holy Kural #552
ബലമായ്‌ പ്രജയിൽ നിന്നും ധനം വാങ്ങുന്ന മന്നവൻ
സായുധം മാർഗ്ഗമദ്ധ്യത്തിൽ കൊള്ള ചെയ്യുന്ന കള്ളനാം

Tamil Transliteration
Velotu Nindraan Ituven Radhupolum
Kolotu Nindraan Iravu.

Explanations
Holy Kural #553
ദിനംതോറുമരങ്ങേറും നാട്ടിലേ നന്മതിന്മകൾ
ആരാഞ്ഞു വാഴ്ച ചെയ്യാത്ത മന്നവൻ കെട്ടുപോയിടും

Tamil Transliteration
Naatorum Naati Muraiseyyaa Mannavan
Naatorum Naatu Ketum.

Explanations
Holy Kural #554
നീതിന്യായങ്ങളില്ലാതെ ക്രൂരമായ് ഭരണം നീക്കും
മന്നവൻ പൊരുളും, കൂടെ രാജ്യവും നഷ്ടമായിടും

Tamil Transliteration
Koozhung Kutiyum Orungizhakkum Kolkotich
Choozhaadhu Seyyum Arasu.

Explanations
Holy Kural #555
ദുഷ്ടമാം ഭരണത്താലേ തപിക്കും ജനബാഷ്പത്താൽ
രാജശേഖരമാം സമ്പത്തെല്ലാം കെട്ടു നശിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Allarpattu Aatraadhu Azhudhakan Neerandre
Selvaththaith Theykkum Patai.

Explanations
Holy Kural #556
മന്നവൻ ശ്രുതി നേടുന്നു സ്വന്തം സൽഭരണത്തിനാൽ
ഭരണം കെട്ടുപോയെന്നാൽ രാജൻ പേർ നിലനിന്നിടാ

Tamil Transliteration
Mannarkku Mannudhal Sengonmai Aqdhindrel
Mannaavaam Mannark Koli.

Explanations
Holy Kural #557
മാരിയില്ലാത്ത ഭൂഭാഗം വരളുന്നത് പോലവേ
ദയയില്ലാത്ത രാജൻറെ പ്രജകൾ താപമാർന്നിടും

Tamil Transliteration
Thuliyinmai Gnaalaththirku Etratre Vendhan
Aliyinmai Vaazhum Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #558
നീതിയും മുറയും കെട്ട മന്നവൻ വാണിടുന്ന നാൾ
ദരിദ്രരാം ജനത്തേക്കാൾ കഷ്ടമാം ധന്യജീവിതം

Tamil Transliteration
Inmaiyin Innaadhu Utaimai Muraiseyyaa
Mannavan Korkeezhp Patin.

Explanations
Holy Kural #559
രാജൻ തൻ ഭരണത്തിങ്കൽ നീതിയില്ലാതെയാവുകിൽ
കാലാകാലങ്ങളിൽ മേഘം മഴനൽകാതെ പോയിടും

Tamil Transliteration
Muraikoti Mannavan Seyyin Uraikoti
Ollaadhu Vaanam Peyal.

Explanations
Holy Kural #560
നാടുകാക്കുന്ന മന്നൻറെ കാവൽ ജോലി പിഴക്കുകിൽ
പശുക്കൾ പാൽ ചുരത്തൂല വേദമോർക്കില്ല ഭക്തർകൾ

Tamil Transliteration
Aapayan Kundrum Arudhozhilor Noolmarappar
Kaavalan Kaavaan Enin.

Explanations
🡱