ദൃഷ്ടിപാതം

Verses

Holy Kural #571
ദാക്ഷിണ്യമാം മനോഭാവം നിലനിൽക്കുന്ന ഹേതുവാൽ
ഉലകം കേടുകൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നതു നിശ്ചയം

Tamil Transliteration
Kannottam Ennum Kazhiperung Kaarikai
Unmaiyaan Untiv Vulaku.

Explanations
Holy Kural #572
ലോകകാര്യം നടക്കുന്നു ദാക്ഷിണ്യഗുണമുള്ളതാൽ;
ഭൂമിക്ക് ചുമടാകുന്നു ദയാരഹിതനാം പൂമാൻ

Tamil Transliteration
Kannottath Thulladhu Ulakiyal Aqdhilaar
Unmai Nilakkup Porai.

Explanations
Holy Kural #573
രാഗരഹിതമായുള്ള ഗാനങ്ങൾ സുഖശൂന്യമാം
ദയാഭാവം സ്ഫുരിക്കാത്ത ദൃഷ്ടിയും ഫലശൂന്യമാം

Tamil Transliteration
Panennaam Paatarku Iyaipindrel Kanennaam
Kannottam Illaadha Kan.

Explanations
Holy Kural #574
മുഖത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കും ദയകാട്ടാത്ത കണ്ണുകൾ
അല്ലാതവളെക്കൊണ്ട് പ്രയോജനമൊട്ടില്ല താൻ

Tamil Transliteration
Ulapol Mukaththevan Seyyum Alavinaal
Kannottam Illaadha Kan.

Explanations
Holy Kural #575
നയനങ്ങൾക്കലങ്കാരം ദാക്ഷിണ്യമെന്ന നന്മയാം
ആകയാൽ ദയതോന്നാത്ത കണ്ണുപുണ്ണെന്ന് ചോല്ലലാം

Tamil Transliteration
Kannirku Anikalam Kannottam Aqdhindrel
Punnendru Unarap Patum.

Explanations
Holy Kural #576
കണ്ണിന്നുടമയായിടും ദയതോന്നാത്ത മാനുഷർ
പ്രകൃത്യാ ദൃഷ്ടിയില്ലാത്ത പാദപാപങ്ങൾക്ക് തുല്യരാം

Tamil Transliteration
Manno Tiyaindha Maraththanaiyar Kanno
Tiyaindhukan Notaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #577
ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്തോർ കണ്ണില്ലാത്തവരായിടും
കണ്ണൂള്ളോർ ദയകാട്ടാതെ ജീവിക്കുന്നതസാദ്ധ്യമാം

Tamil Transliteration
Kannottam Illavar Kannilar Kannutaiyaar
Kannottam Inmaiyum Il.

Explanations
Holy Kural #578
സ്വന്തം തൊഴിലുകൾക്കൊട്ടും ഹാനിയേൽക്കാത്ത രീതിയിൽ
ദയകാട്ടും ജനങ്ങൾക്കീയുലകം യോഗ്യമായതാം

Tamil Transliteration
Karumam Sidhaiyaamal Kannota Vallaarkku
Urimai Utaiththiv Vulaku.

Explanations
Holy Kural #579
തിന്മചെയ്ത ജനത്തോടും പകപോക്കാതെ ശാന്തമായ്
ദയാപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നതതിശ്രേഷ്ഠസ്വഭാവമാം

Tamil Transliteration
Oruththaatrum Panpinaar Kannumkan Notip
Poruththaatrum Panpe Thalai.

Explanations
Holy Kural #580
സ്നേഹിതർ നഞ്ചുചേർത്താലും നിരാക്ഷേപം ഭുജിച്ച പിൻ
അവരോടുദയാപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കൽ നാഗരീക

Tamil Transliteration
Peyakkantum Nanjun Tamaivar Nayaththakka
Naakarikam Ventu Pavar.

Explanations
🡱