ധീരത

Verses

Holy Kural #591
മനോധീരതയെന്നുള്ള ഗുണമേറെ വിശിഷ്ടമാം;
വ്യക്തി തൽഗുണമില്ലെങ്കിലൊന്നുമില്ലാത്ത മൂർത്തിയാം

Tamil Transliteration
Utaiyar Enappatuvadhu Ookkam Aqdhillaar
Utaiyadhu Utaiyaro Matru.

Explanations
Holy Kural #592
മനോധൈര്യമൊരുത്തന്ന് നിത്യമാം ധനമായിടും;
ഭൗതികധനമാകട്ടെ വിരവിൽ വിട്ടകന്നുപോം

Tamil Transliteration
Ullam Utaimai Utaimai Porulutaimai
Nillaadhu Neengi Vitum.

Explanations
Holy Kural #593
മനോബലമിരുപ്പോർക്ക് ധനനാശം ഭവിക്കുകിൽ
നാശം വന്നുഭവിച്ചല്ലോയെന്ന് ക്ലേശിപ്പതില്ലവർ

Tamil Transliteration
Aakkam Izhandhemendru Allaavaar Ookkam
Oruvandham Kaiththutai Yaar.

Explanations
Holy Kural #594
ലോകത്തിൽ ചേർത്തിവെക്കേണ്ടും ഭൗതികധനമൊക്കെയും
ദൃഢമാനസനായോൻതൻ വഴിനോക്കിയണഞ്ഞിടും

Tamil Transliteration
Aakkam Adharvinaaich Chellum Asaivilaa
Ookka Mutaiyaa Nuzhai.

Explanations
Holy Kural #595
നീർനിരപ്പുയരും തോറും താമരപ്പൂവുയർന്നിടും;
ജീവിതത്തിലെഴും മേന്മ ധീരതക്കനുപാതമാം

Tamil Transliteration
Vellath Thanaiya Malarneettam Maandhardham
Ullath Thanaiyadhu Uyarvu.

Explanations
Holy Kural #596
ചിന്തയെപ്പോഴുതും സ്വന്തം മേന്മയെപ്പറ്റിയാവണം;
മേന്മവന്നില്ലയെന്നാലും ചിന്തയുണ്ടായിരിക്കണം

Tamil Transliteration
Ulluva Thellaam Uyarvullal Matradhu
Thallinun Thallaamai Neerththu.

Explanations
Holy Kural #597
ഗജങ്ങൾ മുറിവേറ്റാലും ധീരമായ് മുന്നിൽ നിന്നിടും;
വീഴ്ച വന്നു ഭവിച്ചാലും തളരുന്നില്ല ധൈര്യവാൻ

Tamil Transliteration
Sidhaivitaththu Olkaar Uravor Pudhaiyampir
Pattuppaa Toondrung Kaliru.

Explanations
Holy Kural #598
മഹത്വമുടയോനെന്നബഹുമാനം നടിക്കുവാൻ
ധൈര്യമില്ലാത്തവൻ പാർത്താലർഹനായി ഭവിച്ചിടാ

Tamil Transliteration
Ullam Ilaadhavar Eydhaar Ulakaththu
Valliyam Ennunj Cherukku.

Explanations
Holy Kural #599
ഭീമമാം ദേഹവും കൂർത്ത ദന്തങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും
ധീരനാം പുലിയെക്കണ്ടാൽ ഭയന്നീടുന്നു ദന്തികൾ

Tamil Transliteration
Pariyadhu Koorngottadhu Aayinum Yaanai
Veruum Pulidhaak Kurin.

Explanations
Holy Kural #600
ധൈര്യമെന്ന ഗുണം തന്നെ മനുഷ്യന്ന് മഹത്വമാം;
രൂപം മനുഷ്യനായാലും ധൈര്യമില്ലാത്തവൻ തരു

Tamil Transliteration
Uramoruvarku Ulla Verukkaiaq Thillaar
Marammakka Laadhale Veru.

Explanations
🡱