നശ്വരത

Verses

Holy Kural #331
നശ്വരങ്ങളനശ്വരമെന്നു തെറ്റായ്‌ ഗണിക്കുവാൻ
പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മൂഢത്വമുൾക്കൊള്ളുന്നവർ നിന്ദ്യരാം

Tamil Transliteration
Nillaadha Vatrai Nilaiyina Endrunarum
Pullari Vaanmai Katai.

Explanations
Holy Kural #332
കൂത്തുകാണ്മാൻ ജനക്കൂട്ടം കൂടും പോൽ ധനമേറിടും
കൂത്തുകണ്ടവർ പോകുംപോൽ ധനവും വിട്ടുപോയിടും

Tamil Transliteration
Kooththaattu Avaik Kuzhaath Thatre Perunjelvam
Pokkum Adhuvilin Thatru.

Explanations
Holy Kural #333
ഐശ്വര്യം സ്ഥിരമായൊന്നിൽ നിലനിലക്കാത്തവസ്തുവാം
വന്നുചേർന്നാലുടൻ ധർമ്മകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണം

Tamil Transliteration
Arkaa Iyalpitruch Chelvam Adhupetraal
Arkupa Aange Seyal.

Explanations
Holy Kural #334
നാളാകുന്നതളക്കുന്ന വാളാകുന്നു ശരീരത്തെ
ദിനം തോറുമറുത്തും കൊണ്ടുയിരേവേർപ്പെടുത്തിടും

Tamil Transliteration
Naalena Ondrupor Kaatti Uyir Eerum
Vaaladhu Unarvaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #335
നാവടങ്ങിയുടൻ വായുഗതിയും നിൽപ്പതിന്നുമുൻ
ആത്മമോക്ഷത്തിന്നായ് പുണ്യം ചെയ്യുവാൻ ധൃതികാട്ടണം

Tamil Transliteration
Naachchetru Vikkulmel Vaaraamun Nalvinai
Mersendru Seyyap Patum.

Explanations
Holy Kural #336
ഇന്നലെക്കൂടെയുണ്ടായോനിന്നു നമ്മെപ്പിരിഞ്ഞുപോയ്
ഊക്കമത്രയുമുൾക്കൊള്ളുമൊന്നല്ലോ ലോകമോർത്തുകൊൾ

Tamil Transliteration
Nerunal Ulanoruvan Indrillai Ennum
Perumai Utaiththuiv Vulaku.

Explanations
Holy Kural #337
അടുത്ത നിമിഷം ജീവനുറപ്പില്ലാത്ത മാനുഷർ
കോടിയിൽക്കവിയും പരിപാടിയിട്ടു നടപ്പവർ

Tamil Transliteration
Orupozhudhum Vaazhvadhu Ariyaar Karudhupa
Kotiyum Alla Pala.

Explanations
Holy Kural #338
ഉയിരിന്നുടലോടുള്ള കൂറുനോക്കുക; മുട്ടയിൽ
വിരിയും കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽ തോടുവിട്ടു പറന്നുപോം

Tamil Transliteration
Kutampai Thaniththu Ozhiyap Pulparan Thatre
Utampotu Uyiritai Natpu.

Explanations
Holy Kural #339
മരണമെന്നതോ പാർത്താൽ നിദ്രപോലെ മയക്കമാം
നിദ്രവിട്ടുണരും പോലെത്തന്നെയാണ് പിറപ്പതും

Tamil Transliteration
Urangu Vadhupolunj Chaakkaatu Urangi
Vizhippadhu Polum Pirappu.

Explanations
Holy Kural #340
നോവുതങ്ങും ശരീരത്തിലൊരു കോണിൽ വസിച്ചിടും
ആത്മാവിന്ന് സ്ഥിരം ഗേഹമെങ്ങും സിദ്ധിച്ചതില്ലപോൽ

Tamil Transliteration
Pukkil Amaindhindru Kollo Utampinul
Thuchchil Irundha Uyirkku.

Explanations
🡱