നിസ്സംഗത

Verses

Holy Kural #361
ജീവികൾക്കൊഴിവാകാത്ത ദുഃഖം ജനിമൃതിക്രിയ
ആശയാകുന്ന വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നെന്നു ജ്ഞാനികൾ

Tamil Transliteration
Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum
Thavaaap Pirappeenum Viththu.

Explanations
Holy Kural #362
പിറവിപ്രക്രിയ നീങ്ങാനാശിക്കുന്നത് യോഗ്യമാം
ആശപൂർത്തീകരിക്കാനായ് ഭൗതികാശ നശിക്കണം

Tamil Transliteration
Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu
Ventaamai Venta Varum.

Explanations
Holy Kural #363
നിസ്സംഗമാം മനോഭാവം ശ്രേഷ്ഠമാം പൊരുളായിടും
തുല്യമാം പൊരുളിങ്ങില്ല മറ്റെങ്ങുമില്ല നിശ്ചയം

Tamil Transliteration
Ventaamai Anna Vizhuchchelvam Eentillai
Aantum Aqdhoppadhu Il.

Explanations
Holy Kural #364
ആശയൊന്നിലുമില്ലാത്ത ഭാവം താൻ മനശുദ്ധിയാം
ദൈവചിന്തയിൽ മുഴുകുമ്പോളാഷയറ്റവരായിടും

Tamil Transliteration
Thoouymai Enpadhu Avaavinmai Matradhu
Vaaaimai Venta Varum.

Explanations
Holy Kural #365
ആശയറ്റവരേ മോക്ഷമടഞ്ഞോരെന്ന് ചോല്ലലാം
ആശയുള്ളിലിരിപ്പോരെ ജന്മദുഃഖം തുടർന്നിടും

Tamil Transliteration
Atravar Enpaar Avaaatraar Matraiyaar
Atraaka Atradhu Ilar.

Explanations
Holy Kural #366
ആശയാകുന്നതിൽ ഭീതിപ്പെട്ടുവാഴ്വതു ധർമ്മമാം
ജന്മദുഃഖത്തിലേക്കാശയാവാഹിക്കും മനുഷ്യനെ

Tamil Transliteration
Anjuva Thorum Arane Oruvanai
Vanjippa Thorum Avaa.

Explanations
Holy Kural #367
ആശയെല്ലാമൊഴിച്ചെന്നാൽ നാശമേൽക്കാതെ മുക്തിയിൽ
ചേരുവാൻ തക്കസൽക്കർമ്മം ചെയ്വാൻ സാദ്ധ്യത നേരിടും

Tamil Transliteration
Avaavinai Aatra Aruppin Thavaavinai
Thaanventu Maatraan Varum.

Explanations
Holy Kural #368
ആശയുള്ളിൽ നശിച്ചെങ്കിൽ ദുഃഖമൊന്നും ഭവിച്ചിടാ
അൽപ്പമാശയിരിപ്പോരിലേറെ ദുഃഖങ്ങളേർപ്പെടും

Tamil Transliteration
Avaaillaark Killaakun Thunpam Aqdhuntel
Thavaaadhu Menmel Varum.

Explanations
Holy Kural #369
ദുഃഖങ്ങളിൽ പെരും ദുഃഖമാകുമാശയൊഴിഞ്ഞിടിൽ
ജീവമുക്തിയടഞ്ഞും കൊണ്ടിമ്പമോടുയിർ വാഴലാം

Tamil Transliteration
Inpam Itaiyaraa Theentum Avaavennum
Thunpaththul Thunpang Ketin.

Explanations
Holy Kural #370
ഒരിക്കലും നിരക്കാത്ത ഭാവമുൾക്കൊള്ളുമാശയെ
ഒഴിച്ചാലും തുഷ്ടിയെന്നേക്കും നിലനിന്നിടും

Tamil Transliteration
Aaraa Iyarkai Avaaneeppin Annilaiye
Peraa Iyarkai Tharum.

Explanations
🡱