പക

Verses

Holy Kural #861
നമ്മളേക്കാളുയആർന്നോരിൽ പകവെക്കാതിരിക്കണം
താഴ്ന്നോരിൽ പകതോന്നുന്നതാകിൽ വിടാതിരിക്കണം

Tamil Transliteration
Valiyaarkku Maaretral Ompuka Ompaa
Meliyaarmel Meka Pakai.

Explanations
Holy Kural #862
സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ, സ്നേഹവൃന്ദം തണിയില്ലാത്തവൻ
യോഗ്യനല്ലാത്തവൻ ശത്രുനാശം ചെയ്‍വതസാദ്ധ്യമാം

Tamil Transliteration
Anpilan Aandra Thunaiyilan Thaandhuvvaan
Enpariyum Edhilaan Thuppu.

Explanations
Holy Kural #863
ഭീരുവുമജ്ഞനും പരിഷ്ക്കാരശൂന്യനുമായവൻ
ലോഭിയും കൂടിയാണെങ്കിൽ പകയർക്കെളുതായിടും

Tamil Transliteration
Anjum Ariyaan Amaivilan Eekalaan
Thanjam Eliyan Pakaikku.

Explanations
Holy Kural #864
കോപമാറാത്തവൻ, കാര്യം ഗോപ്യമായ് വെക്കാത്തവൻ
എന്നുമെല്ലാർക്കുമെപ്പോഴുമേറ്റുമുട്ടാനെളുപ്പമാം

Tamil Transliteration
Neengaan Vekuli Niraiyilan Egngnaandrum
Yaanganum Yaarkkum Elidhu.

Explanations
Holy Kural #865
ദുർമാർഗ്ഗത്തൊടു ദുഷ്ക്കർമ്മം പഴിയിൽ ഭയമെന്നിയേ
കഴിയും ദുസ്വഭാവക്കാർ ശത്രുക്കൾക്കിമ്പമേകിടും

Tamil Transliteration
Vazhinokkaan Vaaippana Seyyaan Pazhinokkaan
Panpilan Patraarkku Inidhu.

Explanations
Holy Kural #866
കോപത്താലന്ധനാകുന്നോനടങ്ങാമോഹമുള്ളവൻ
അവൻമേൽ തൻറെ ശത്രുക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ നേരിടും

Tamil Transliteration
Kaanaach Chinaththaan Kazhiperung Kaamaththaan
Penaamai Penap Patum.

Explanations
Holy Kural #867
ചേർന്നിണങ്ങിരമിപ്പോരിൽ പകയുണ്ടെന്ന് കാണുകിൽ
അനർഘദാനമാർഗ്ഗേണ പരിഹരിക്കണം ദ്രുതം

Tamil Transliteration
Kotuththum Kolalventum Mandra Atuththirundhu
Maanaadha Seyvaan Pakai.

Explanations
Holy Kural #868
ഗുണം കെട്ടുള്ള ദുഷ്കർമ്മി മിത്രരില്ലാതെയേകനാം;
തദയവസ്ഥയവന്നുള്ള ശത്രുക്കൾക്കനുകൂലമാം

Tamil Transliteration
Kunanilanaaik Kutram Palavaayin Maatraarkku
Inanilanaam Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #869
പകയന്മാരജ്ഞാനത്താൽ ഭീതരാണെന്നു വന്നിടിൽ
പ്രതിയോഗിമനക്കാമ്പിൽ സന്തോഷമുളവായ് വരും

Tamil Transliteration
Seruvaarkkuch Chenikavaa Inpam Arivilaa
Anjum Pakaivarp Perin.

Explanations
Holy Kural #870
അജ്ഞനായുള്ള മാറ്റാനോടെതിർക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ
വിശ്രുതനായ് ഭവിക്കില്ല ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും

Tamil Transliteration
Kallaan Vekulum Siruporul Egngnaandrum
Ollaanai Ollaa Tholi.

Explanations
🡱