പരദ്രോഹം

Verses

Holy Kural #311
ഏറെ നന്മകളാർന്നാലും ദ്രോഹം ചെയ്യാതെയന്യരിൽ
സ്വയം നിയന്ത്രണം ചെയ്യൽ ശ്രേഷ്ഠമാം ഗുണമായിടും

Tamil Transliteration
Sirappeenum Selvam Perinum Pirarkku Innaa
Seyyaamai Maasatraar Kol.

Explanations
Holy Kural #312
എത്രഗർവ്വ്‌ നടിച്ചാലും ദ്രോഹം ചെയ്ത ജനത്തിനായ്
പകരം തിന്മചെയ്യാതെ പൊറുക്കുന്നു മഹത്തുകൾ

Tamil Transliteration
Karuththuinnaa Seydhavak Kannum Maruththinnaa
Seyyaamai Maasatraar Kol.

Explanations
Holy Kural #313
തിന്മചെയ്യാതെ, ദ്രോഹത്തിന്നിരയായി ഭവിക്കിലും
പകരം ദ്രോഹമേൽപ്പിച്ചാലേൽക്കും നാശഫലം ദൃഢം

Tamil Transliteration
Seyyaamal Setraarkkum Innaadha Seydhapin
Uyyaa Vizhuman Tharum.

Explanations
Holy Kural #314
ദ്രോഹം ചെയ്തവർ ലജ്ജിക്കത്തക്കനന്മകൾ ചെയ്യണം
ഗുണമോ ദോഷമോ- ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ വിസ്മരിക്കണം

Tamil Transliteration
Innaasey Thaarai Oruththal Avarnaana
Nannayanj Cheydhu Vital.

Explanations
Holy Kural #315
അന്യനനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ സ്വന്തമെന്നപോൽ
ഭാവിക്കാൻ കഴിയാതുള്ളോർ നിശ്ചയം വിജ്ഞരല്ലകേൾ

Tamil Transliteration
Arivinaan Aakuva Thunto Piridhinnoi
Thannoipol Potraak Katai.

Explanations
Holy Kural #316
ദുഃഖഹേതുകമെന്നാത്മ ചിന്തയിൽ ബോദ്ധ്യമായതാം
ദുർവിനകളന്യർ നേരെ ചെയ്യുന്നതൊഴിവാക്കണം

Tamil Transliteration
Innaa Enaththaan Unarndhavai Thunnaamai
Ventum Pirankan Seyal.

Explanations
Holy Kural #317
ആരിലുമൊരുകാലത്തുമുള്ളറിഞ്ഞൊരുതിന്മയും
ഏറ്റവും തുച്ച്ഛമായാലുമൊഴിവാക്കുന്നത് പുണ്യമാം

Tamil Transliteration
Enaiththaanum Egngnaandrum Yaarkkum Manaththaanaam
Maanaasey Yaamai Thalai.

Explanations
Holy Kural #318
തനിക്ക് ദുഃഖമേകുന്ന കാര്യങ്ങളറിയുന്നവൻ
അത്തരം ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങളന്യർക്കെങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ?

Tamil Transliteration
Thannuyirkaku Ennaamai Thaanarivaan Enkolo
Mannuyirkku Innaa Seyal.

Explanations
Holy Kural #319
പൂർവ്വാഹ്നത്തിലൊരാൾ ചെയ്യും നീചകർമ്മമതേവിധനം
സായാഹ്നത്തിലവനു നേരെ നിശ്ചയം വന്നുചേർന്നിടും

Tamil Transliteration
Pirarkkinnaa Murpakal Seyyin Thamakku Innaa
Pirpakal Thaame Varum.

Explanations
Holy Kural #320
തിന്മവന്നുഭവിക്കുന്നു തിന്മചെയ്യും ജനങ്ങളിൽ
തിന്മയൊഴിവാനാശിപ്പോർ തിന്മചെയ്യാതിരിക്കണം

Tamil Transliteration
Noyellaam Noiseydhaar Melavaam Noiseyyaar
Noyinmai Ventu Pavar.

Explanations
🡱