പഴമ

Verses

Holy Kural #801
പൗരാണികരനുഷ്ഠിച്ച കാര്യമെല്ലാം പിഴക്കാതെ
തദ്രൂപത്തിലനുഷ്ഠിക്കൽ പഴമയെന്ന് ചോല്ലലാം

Tamil Transliteration
Pazhaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhum
Kizhamaiyaik Keezhndhitaa Natpu.

Explanations
Holy Kural #802
മിത്രരിഷ്ടമനുഷ്ഠിക്കൽ സ്നേഹത്തിന്നു നിദാനമാം
എതിർ ചെയ്യാതിരുന്നീടൽ സ്വജ്ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂഷണം

Tamil Transliteration
Natpir Kuruppuk Kezhudhakaimai Matradharku
Uppaadhal Saandror Katan.

Explanations
Holy Kural #803
സ്നേഹിതരാചരിച്ചുള്ളതെല്ലാം തൻറെ വഴക്കമായ്
ഗണിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്നെന്തു മൂല്യമാം?

Tamil Transliteration
Pazhakiya Natpevan Seyyung Kezhudhakaimai
Seydhaangu Amaiyaak Katai.

Explanations
Holy Kural #804
സ്നേഹിതർ സ്വാധികാരത്താൽ ചെയ്യുകിൽ തൽസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
പിന്താങ്ങി, ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു പണ്ഢിതർ

Tamil Transliteration
Vizhaidhakaiyaan Venti Iruppar Kezhudhakaiyaar
Kelaadhu Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #805
സ്നേഹിതരനുവർത്തിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ദ്രോഹമാവുകിൽ
ബോധരഹിതമോ, സ്വാധികാരമോയെന്നുണർന്നുകൊൾ

Tamil Transliteration
Pedhaimai Ondro Perungizhamai Endrunarka
Nodhakka Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #806
സ്നേഹത്തിൻ പരമാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ഭവിക്കാനിടയായാലും പൂർവ്വസ്നേഹം വെടിഞ്ഞിടാ

Tamil Transliteration
Ellaikkan Nindraar Thuravaar Tholaivitaththum
Thollaikkan Nindraar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #807
പഴക്കം ചെന്നമിത്രങ്ങൾ നാശഹേതുകമാകുന്ന
തിന്മകൾ ചെയ്കിലും സ്നേഹബന്ധം തെറ്റാതെ നിർത്തിടും

Tamil Transliteration
Azhivandha Seyyinum Anparaar Anpin
Vazhivandha Kenmai Yavar.

Explanations
Holy Kural #808
സ്നേഹിതൻ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളന്യർ ചൊൽകിലെതിർക്കുവോർ
കുറ്റം ചെയ്യുന്ന നാളോർത്താൽ നല്ലനാളായ് ഭവിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Kelizhukkam Kelaak Kezhudhakaimai Vallaarkku
Naalizhukkam Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #809
തെറ്റു ചെയ്തീടിലും പൂർവ്വസ്നേഹത്തോടനുഭാവമായ്
കൈവിടാതെ നടന്നെങ്കിൽ ലോകരഭിനന്ദിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Ketaaa Vazhivandha Kenmaiyaar Kenmai
Vitaaar Vizhaiyum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #810
ദീർഘനാൾ വിഘ്നമേശാതെ സൗഹൃദം നിലനിൽക്കുകിൽ
അത്തരം സ്നേഹിതന്മാരെ ശ്ലാഘിക്കും ശത്രുവൃന്ദവും

Tamil Transliteration
Vizhaiyaar Vizhaiyap Patupa Pazhaiyaarkan
Panpin Thalaippiriyaa Thaar.

Explanations
🡱