പിണക്കം

Verses

Holy Kural #1301
പ്രേമനാഥൻറെ ദുഃഖം കണ്ടറിയാനുള്ള തന്ത്രമായ്
നേരിൽ വന്നണയും നേരം തഴുകാതെ പിണങ്ങുക

Tamil Transliteration
Pullaa Thiraaap Pulaththai Avar Urum
Allalnoi Kaankam Siridhu.

Explanations
Holy Kural #1302
അന്നത്തിൽ ലവണം പോലെ ജീവിതത്തിൽ പിണക്കവും;
അളവും വിട്ടുയർന്നെന്നാൽ രണ്ടും ദോഷകരം ഫലം

Tamil Transliteration
Uppamain Thatraal Pulavi Adhusiridhu
Mikkatraal Neela Vital.

Explanations
Holy Kural #1303
പിണക്കത്താലകന്നോരോടടുക്കാതെയിരിക്കുകിൽ
ദുഃഖത്തിളാഴ്ന്നിരിപ്പോരെയേറെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തലാം

Tamil Transliteration
Alandhaarai Allalnoi Seydhatraal Thammaip
Pulandhaaraip Pullaa Vital.

Explanations
Holy Kural #1304
പിണക്കം കൂടിദ്വെഷ്യത്തോടിണങ്ങാതെ കഴിഞ്ഞിടൽ
നീരറ്റുവാടി നിൽക്കുന്ന ലതയിൻ വേരറുക്കലാം

Tamil Transliteration
Ooti Yavarai Unaraamai Vaatiya
Valli Mudhalarin Thatru.

Explanations
Holy Kural #1305
സൽസ്വഭാവികളായുള്ള പുരുഷർക്കഴകുണ്ടെങ്കിൽ
മലർമിഴിക്ക് തോന്നുന്ന പിണക്കം പോൽ രുചിപ്രദം

Tamil Transliteration
Nalaththakai Nallavarkku Eer Pulaththakai
Pooanna Kannaar Akaththu.

Explanations
Holy Kural #1306
ഇടക്കൊക്കെപ്പിണക്കങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പ്രേമജീവിതം
പുഴുത്തളിഞ്ഞതും മൂപ്പെത്താത്ത കായകൾ പോലെയാം

Tamil Transliteration
Thuniyum Pulaviyum Illaayin Kaamam
Kaniyum Karukkaayum Atru.

Explanations
Holy Kural #1307
അന്ത്യമീകൂട്ടുവാഴ്ചക്കേർപ്പെടുമോയെന്നൊരുൾ ഭയം
നിശ്ചയം പ്രേമികൾക്കുണ്ടാവും പിണങ്ങീടുന്നവേളയിൽ

Tamil Transliteration
Ootalin Untaangor Thunpam Punarvadhu
Neetuva Thandru Kol Endru.

Explanations
Holy Kural #1308
പിണക്കം തോന്നിയന്യോന്യം ഖേദിച്ചുനൊന്തിരിക്കവേ
താപമെന്നാലുളവായെന്നോർത്താലില്ല പ്രയോജനം

Tamil Transliteration
Nodhal Evanmatru Nondhaarendru Aqdhariyum
Kaadhalar Illaa Vazhi.

Explanations
Holy Kural #1309
നിഴലേറ്റു കിടക്കുന്ന നിരേറ്റം ഹൃദ്യമായിടും
പിണക്കം സ്നേഹപാത്രത്തോടാകുകിൽ രമണീയമാം

Tamil Transliteration
Neerum Nizhaladhu Inidhe Pulaviyum
Veezhunar Kanne Inidhu.

Explanations
Holy Kural #1310
പിണക്കം തീർത്തിണങ്ങാതെ വാട്ടും നാഥനോടൊപ്പമായ്
വാഴാൻ വെമ്പുന്ന ചിത്തത്തിനാശതാൻ ഹേതുവായിടും

Tamil Transliteration
Ootal Unanga Vituvaarotu Ennenjam
Kootuvem Enpadhu Avaa.

Explanations
🡱