പിശുക്ക്

Verses

Holy Kural #1001
സമ്പാദിച്ചു ഭുജിക്കാതെ സംരക്ഷിച്ചുമരിപ്പവൻ
ധനം കൊണ്ടുപയോഗങ്ങൾ ലഭ്യമാവാത്ത നഷ്ടമാം

Tamil Transliteration
Vaiththaanvaai Saandra Perumporul Aqdhunnaan
Seththaan Seyakkitandhadhu Il.

Explanations
Holy Kural #1002
ധനമായാലെല്ലാമായെന്നുള്ളാൽ കരുതി ലുബ്ധനായ്
ജീവിക്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമാം വാഴ്വു നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിടും

Tamil Transliteration
Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu Ivarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu.

Explanations
Holy Kural #1003
ധനമേറുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ പുകഴിൽ പ്രിയമില്ലാതെ
ജീവിപ്പോരിൻ ജഡം പാർത്താൽ ഭൂതലത്തിന്ന് ഭാരമാം

Tamil Transliteration
Eettam Ivari Isaiventaa Aatavar
Thotram Nilakkup Porai.

Explanations
Holy Kural #1004
അന്യർക്കുതവി ചെയ്യാതെയാരുമിഷ്ടപ്പെടാതവൻ
കാലഗതിയടഞ്ഞെന്നാലവനെന്തുള്ളു സ്മാരകം?

Tamil Transliteration
Echchamendru Enennung Kollo Oruvaraal
Nachchap Pataaa Thavan.

Explanations
Holy Kural #1005
ഉപഭോഗദാനങ്ങളാലുപയുക്തമായില്ലെങ്കിൽ
എന്തുപുണ്യം ചൊരിക്കുന്നു ലുബ്ധൻ നേടിയ കോടികൾ?

Tamil Transliteration
Kotuppadhooum Thuyppadhooum Illaarkku Atukkiya
Kotiyun Taayinum Il.

Explanations
Holy Kural #1006
തന്നത്താനുപഭോഗിക്കില്ലന്യർക്ക് ദാനമേകില്ല;
പൊരുളേറുന്നലുബ്ധൻറെ വാഴ്വുസ്വത്തിന്ന് രോഗമാം

Tamil Transliteration
Edham Perunjelvam Thaandhuvvaan Thakkaarkkondru
Eedhal Iyalpilaa Thaan.

Explanations
Holy Kural #1007
ദരിദ്രർക്കുതകാതുള്ള ലുബ്ധൻറെ ധനശേഖരം
സൗന്ദര്യവതിമംഗല്യമാവാതെ വൃദ്ധയായ പോൽ

Tamil Transliteration
Atraarkkondru Aatraadhaan Selvam Mikanalam
Petraal Thamiyalmooth Thatru.

Explanations
Holy Kural #1008
ചരേയുള്ള ദരിദ്രർക്കും നന്മ ചെയ്യാത്ത ലോഭിയിൻ
ധനമൂരിൻറെ മദ്ധ്യത്തിലെട്ടി വൃക്ഷം പഴുത്തപോൽ

Tamil Transliteration
Nachchap Pataadhavan Selvam Natuvoorul
Nachchu Marampazhuth Thatru.

Explanations
Holy Kural #1009
തുണയന്യർക്ക് നൽകാതെ ദാനധർമ്മം നടത്താതെ
ഒരുക്കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യമന്യന്മാർ കൈക്കലാക്കിടും

Tamil Transliteration
Anporeeith Tharsetru Aranokkaadhu Eettiya
Onporul Kolvaar Pirar.

Explanations
Holy Kural #1010
പുകഴേന്തുന്ന സമ്പന്നൻ നേരിടും കാലവൈകൃതം
ലോകരക്ഷകപർജന്യക്ഷാമത്തിന്നു സമാനമാം

Tamil Transliteration
Seerutaich Chelvar Sirudhuni Maari
Varangoorn Thanaiyadhu Utaiththu.

Explanations
🡱