പ്രേമമാഹാത്മ്യം

Verses

Holy Kural #1121
മധുരവാണിയാമിവൾ തൂവെണ്മദന്തനീരുകൾ
ക്ഷീരവും മധുവും കൂടിക്കലർന്ന മിശ്രമായിടും

Tamil Transliteration
Paalotu Thenkalan Thatre Panimozhi
Vaaleyiru Ooriya Neer.

Explanations
Holy Kural #1122
എൻമനസ്സിലിവൾ നേരേ തോന്നും പ്രേമവികാരമോ
ഉടലോടുയിർക്കുണ്ടാവും ബന്ധം പോലെ മഹോന്നതം

Tamil Transliteration
Utampotu Uyiritai Ennamar Ranna
Matandhaiyotu Emmitai Natpu.

Explanations
Holy Kural #1123
കൃഷ്ണാമണിതന്നിൽ വാഴും പാവയേ നീയൊഴിഞ്ഞുപോ
അല്ലേൽ പ്രേമഭാജനത്തിന്നിടമെൻ കണ്ണിലില്ലയേ

Tamil Transliteration
Karumaniyir Paavaainee Podhaayaam Veezhum
Thirunudharku Illai Itam.

Explanations
Holy Kural #1124
ഭൂഷിതയാമിവളെന്നിൽ ചേരുമ്പോളുയിരോടെ ഞാൻ
വാഴുന്നു; പിരിയും നേരം ജീവൻ പോവതു പോലെയാം

Tamil Transliteration
Vaazhdhal Uyirkkannal Aayizhai Saadhal
Adharkannal Neengum Itaththu.

Explanations
Holy Kural #1125
പോരടിക്കണ്ണുടയോളിൻ മേന്മകൾ വിസ്മരിക്കുവാൻ
സാദ്ധ്യമല്ല; തിനാലോർക്കൽ വേണ്ടതില്ലൊരു നേരവും

Tamil Transliteration
Ulluvan Manyaan Marappin Marappariyen
Ollamark Kannaal Kunam.

Explanations
Holy Kural #1126
സർവ്വദാനനിർണ്ണയം കണ്ണിലിരിപ്പുണ്ടെൻറെ കാമിനി
കണ്ണടച്ചാൽ വരുന്താത്ത വരേണ്യശീലയാണവൾ

Tamil Transliteration
Kannullin Pokaar Imaippin Parukuvaraa
Nunniyarem Kaadha Lavar.

Explanations
Holy Kural #1127
കാമുകൻ നയനങ്ങൾക്കുൾ സർവ്വദാനിലകൊൾകയാൽ
അവർ നീങ്ങാതിരിപ്പാനായ് മയ്യെഴുത്തു നിറുത്തി ഞാൻ

Tamil Transliteration
Kannullaar Kaadha Lavaraakak Kannum
Ezhudhem Karappaakku Arindhu.

Explanations
Holy Kural #1128
പ്രാണനാഥൻ മനോതാരിൽ നിരന്തരമിരിക്കയാൽ
ചൂടവർക്കൊഴിവാക്കാനായ് തപ്തഭക്ഷ്യമൊഴിച്ചു ഞാൻ

Tamil Transliteration
Nenjaththaar Kaadha Lavaraaka Veydhuntal
Anjudhum Vepaak Karindhu.

Explanations
Holy Kural #1129
ഇമവെട്ടുന്ന നേരത്തിൽ കാതലർ കണ്ണകന്നുപോം
അമ്പില്ലാതവരെന്നൂരാർ ചൊല്ലിവേദനയാക്കിടും

Tamil Transliteration
Imaippin Karappaakku Arival Anaiththirke
Edhilar Ennum Iv Voor.

Explanations
Holy Kural #1130
പ്രേമനാഥൻ മനസ്സുള്ളിൽ സ്ഥിരമായ് വാഴ്വതാകിലും
സ്നേഹമില്ലാതെ വേർപെട്ടെന്നറിയാതെ പഴിച്ചിടും

Tamil Transliteration
Uvandhuraivar Ullaththul Endrum Ikandhuraivar
Edhilar Ennum Iv Voor.

Explanations
🡱